อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ดูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนจะตัดสินใจเลือกใคร

สัปดาห์หลายคนก็อยากฟังนโยบายแต่ละพรรคการเมือง มีนโยบายอย่างไร เพราะเป็นการตัดสินใจว่าควรจะเลือกพรรคการเมืองใดเข้ามาบริหารประเทศ พุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.


ช่วงนี้เป็นช่วงที่พรรคการเมืองทุกพรรค กำลังจัดทำนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นปลายเดือนก.พ.62 การเลือกตั้งครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าสมัครรับเลือกตั้ง และคงจะมีการเสนอนโยบายที่หลากหลายมาแข่งขันกัน

ในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา ประชาชนจะรอคอยเฝ้าฟังนโยบายของพรรคการเมืองที่ถือเป็นสัญญาประชาคม โดยให้ความสำคัญต่อนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านการเมืองการปกครอง และทางด้านสังคม ส่วนนโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงไม่ได้รับความสนใจมากนัก

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่านโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นนโยบายที่ประชาชนเฝ้าติดตามในระดับใกล้เคียงกับนโยบายอื่นๆ หรือพูดได้ว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศชาติ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นอันมากที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า...ขณะนี้ทรัพยากรธรรมชาติได้ขาดแคลนเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีความจำเป็นในการใช้มากยิ่งขึ้น ทั้งใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชน และใช้ในการพัฒนาชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง พรรคการเมืองและรัฐบาลจึงต้องมีนโยบายที่สนองปัญหาประชาชนและประเทศชาติ และที่สำคัญพรรคการเมืองต้องจัดทำนโยบายขึ้นมา เพื่อแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดของรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาด้วย

ในฐานะผู้ติดตามงานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอให้พรรคการเมืองได้พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และประเด็นปัญหาอื่นๆ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าพรรคการเมืองจะเดินต่อหรือไม่ หรือคิดอย่างไรในเรื่องต่อไปนี้

1.เรื่องสถาบันประชารัฐ ที่เปิดดำเนินการที่โรงเรียนป่าไม้ จ.แพร่ ประกาศเป็นนโยบายที่สวยหรูว่า จะผลิตบุคลากรเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีพิธีเปิดที่ใหญ่โต คนร่วมมากมาย หลังจากเปิดแล้วก็ไม่ดำเนินการใดๆ แล้วก็ปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย สำหรับนโยบายนี้พรรคการเมืองจะเอาอย่างไร จะเริ่มต้นใหม่อีกหรือไม่ หรือจะเอาอย่างไรต่อไป

2.นโยบายทวงคืนผืนป่า พรรคการเมืองต้องมีคำตอบว่าจะเอาอย่างไรต่อไป โดยการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รัฐบาลชุดที่แล้วดำเนินการนั้นเป็นจริงหรือไม่ หรือเป็นตัวเลขบนแผ่นกระดาษเท่านั้น พรรคการเมืองจะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้จริง หรือจะดำเนินการอย่างไรถ้าเป็นตัวเลขหลอกๆ เพราะการทวงคืนผืนป่าเป็นนโยบายที่ดี ประกอบกับป่าถูกบุกรุกและมีคนอยู่อาศัยทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ เป็นจำนวนมาก พรรคการเมืองจะมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร เชื่อว่าเป็นคำตอบที่ทุกคนรอคอย

3.เรื่องแนวเขตป่า ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะเรื่องคนที่อยู่อาศัยในป่า ทั้งป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ พรรคการเมืองต้องมีนโยบายแก้ไขหรือลดปัญหาอย่างไร และด้วยวิธีอะไร

4.เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ครบ 40% ตามมติคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ และตามความเห็นขององค์กรระหว่างประเทศ พรรคการเมืองควรดำเนินการหรือมีนโยบายอย่างไร ส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองจะทำต่อไปหรือไม่ จะทำแบบของรัฐบาลชุดนี้ คือ ไปติดป้ายว่าเป็นโครงการสวนป่าในเมือง ตามพื้นที่เดิมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยไร้การปลูกป่าขึ้นมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือทำในพื้นที่ใหม่ ทั้งที่เป็นพื้นที่ของรัฐและของเอกชนที่อยู่ในเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดให้กับประชานชน

5.โครงการพระราชดำริทั้งหมด ในพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หรือที่เป็นโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรรคการเมืองมีนโยบายอย่างไรในเรื่องนี้6.พรรคการเมืองมีนโยบายจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อย่างไร หรือยังปล่อยให้หัวหน้าอุทยานฯ กับผู้บริหารกรมดำเนินการกันไปอย่างไรก็ได้ ให้การท่องเที่ยวในอุทยานฯ เป็นผลประโยชน์ของชาติหรือผลประโยชน์ของใคร ตลอดจนมีระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยวว่ามีความทันสมัยและเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติการกู้ภัยในยามมีภัยพิบัติมากน้อยอย่างไร

7.พรรคการเมืองมีนโยบายต่อมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างไร ทั้งมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม จากสถานบริการหรือชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอย นับวันจะเป็นปัญหาใหญ่ของชาติบ้านเมือง ที่ยังรอนโยบายที่ดีมาแก้ไข

8.พรรคการเมืองมีนโยบายในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างไร เปลี่ยนระบบปลูกป่าเป็นของเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นเป็นผู้ปลูกแทนราชการ หรือคงไว้เช่นนี้ หรือจะปล่อยให้บางสวนป่ามีเฉพาะป้ายกับป่าเพียงเล็กน้อยอยู่เช่นเดิม หรือจะมีการปฏิรูป

9.พรรคการเมืองมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างไร เริ่มจากเรื่องต้นน้ำ เรื่องน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค หรือภาคอุตสาหกรรม เรื่องแหล่งกักเก็บน้ำ ปัญหาน้ำท่วม หรือน้ำแล้งจะแก้ไขอย่างไร

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากฟัง และอยากเห็นว่าพรรคการเมืองมีนโยบายอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ว่าเขาควรจะเลือกพรรคการเมืองใดให้เข้ามาบริหารประเทศ เพราะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญ มีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของพวกเขา และต่อประเทศชาติของพวกเรา.
...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 263