อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

สิ้นนักปราชญ์ราชบัณฑิต ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร

สัปดาห์นี้ย้อนประวัติอันโดดเด่น “บูรพาจารย์” 6 แผ่นดิน ปรมาจารย์ด้านไทยศึกษา “ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร” ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราแล้ว ในวัย 100 ปี 1 เดือนกับอีก 16 วัน พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.


.ดร.ประเสริฐ ณ นคร นักวิชาการ นักวิจัย และบูรพาจารย์ของสังคมไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตยืนยาวมาตลอดถึง 5 แผ่นดิน ตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยศ.ดร.ประเสริฐ ได้สิ้นอายุขัยลงแล้วเมื่อรุ่งเช้าวันอังคารที่ 7 พ.ค. 62 อย่างสงบเนื่องจากความชราภาพในวัย 100 ปี 1 เดือนกับอีก 16 วัน ณ บ้านพักซอยท่านผู้หญิงพหลฯ ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯท่านเป็นพหูสูตที่มีความรอบรู้อย่างแตกฉานและมีภูมิปัญญาในศาสตร์ต่าง ๆ หลายแขนง ทั้งในด้านสาขา วิทยาศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมการเกษตร คณิตศาสตร์ สถิติ ฯลฯ และในด้านสาขาสังคมศาสตร์ อาทิ ภาษาไทยโบราณ วรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์ไทย มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น ปรมาจารย์ “ไทยศึกษา” โดยเป็นผู้นำกระบวนการศึกษาแบบสหวิชา (inter–disciplinary) มาใช้ประโยชน์กับการศึกษาค้นคว้าในเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ

การศึกษาในอดีตเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.นารีรัตน์ และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รร.พิริยาลัย จ.แพร่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อสอบชิงทุนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจากมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ จึงใช้เวลาที่มีอยู่ไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อรอคอยการสอบชิงทุนหลวงในปีถัดไป หลังจากสอบชิงทุนหลวงได้แล้วได้ไปศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการเกษตร ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ หลังกลับสู่ประเทศไทยแล้วระหว่างที่รับราชการอยู่ก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต ต่อมาได้ทุนหลวงไปศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสถิติและการผสมพันธุ์พืช ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกาการทำงานในอดีตรับราชการนักเกษตรผู้ช่วยโท แผนกปฐพีวิทยา, อาจารย์วิทยาลัยเกษตร บางเขน กรมเกษตรและการประมง, อาจารย์ รร.เตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์ รร.เตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้, อาจารย์โท แผนกวิศวกรรม คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2516, นายกสภา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายกราชบัณฑิตยสถาน

เกียรติคุณที่ได้รับ อาทิ ศิษย์เก่าดีเด่น รร.พิริยาลัย จ.แพร่, ศิษย์เก่าดีเด่น รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, สมาชิก ฟาย กาปา ฟาย ในฐานะเรียนดีที่สหรัฐอเมริกา, สมาชิก ซิกมา ซาย ในฐานะนักวิจัยดีเด่น สหรัฐอเมริกา, Distinguished Alumnus Award จาก The Philipines University, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มสาขาปรัชญา (ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี) พ.ศ. 2531, กิตติเมธีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531ท่านได้รับพระราชทานพระเกี้ยวทองคำ ในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น จากคณะกรรมการรณรงค์ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532, ได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น ในงาน 100 ปี นักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2537, ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. 2535, Asean Awards Literary พ.ศ. 2536, สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ยกย่องท่านเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2535, คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคม (ด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรม) พ.ศ. 2540, โล่เกียรติยศ ผู้สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540, ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการตั้งชื่อโรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรว่า โรงละคร “ประเสริฐ ณ นคร” พ.ศ. 2544

ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.), เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.), เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.).ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นปูชนียบุคคลของชาติ ที่ได้สร้างคุณูปการด้านองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ หลายแขนงให้กับวงการศึกษาของชาติ ตลอดจนชุมชนและสังคมไทยในวงกว้าง จึงเป็นบุคคลสำคัญของชาติที่ยากจะมีผู้เสมอเหมือนในรอบ 100 ปี สมควรที่กระทรวงวัฒนธรรมจะได้พิจารณาเสนอชื่อต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เป็นบุคคลสำคัญของโลกเพื่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย.
………………………
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 334