อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉบับปรับปรุง มุ่งสร้างชุมชนเมืองใหม่ รับการพัฒนาในเขตพื้นที่EEC ในอีก 20 ปี ข้างหน้า เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 02.14 น.


ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยมีนางสาว พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยนายปิยะ  ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเวทีเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแนวทางการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต่อไป
 
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการดำเนินงานตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกำ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้สำนักงาน สกพอ.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดของแผนผัง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หลักวิชาการผังเมือง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่จัดทำผังพื้นที่พิเศษขึ้น และให้ความสำคัญกับการรับฟังความคืดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาประกอบการดำเนินงาน
  

ขณะที่นางสาว พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า สำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ อีอีซี ได้จัดขึ้น เพื่อต้องการชี้แจงทำความเข้าใจต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดระยองให้รับทราบต่อโครงการ อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาออกแบบพัฒนาเมืองใหม่ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายของรัฐบาล
 
อย่างไรก็ดี ลักษณะรูปแบบแผนพัฒนาเมืองใหม่เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น จะเป็นรูปแบบชุมชนเมืองที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนในทุกด้าน ด้วยระบบการให้บริการที่นำระบบอัตโนมัติมาใช้ทั้งหมด โดยโครงการแผนพัฒนาเมืองใหม่ จะเป็นการวางโครงสร้างรูปแบบชุมชนเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้าอย่างยั่งยืน.

-------------------------------------

ชิณกฤช  เชิดกลิ่น ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%