อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ผวจ.ประจวบฯต้อนรับ2รมต.รัฐบาลภาคตะนาวศรี

ผวจ.ประจวบฯต้อนรับ 2 รมต.รัฐบาลภาคตะนาวศรี เมียนมา ประชุมหารือเร่งผลักดันด่านสิงขรเปิดเป็นด่านถาวร อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 00.42 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ  สิงหเสนี ผวจ.ประจวบฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นาย U Hla Htwe รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นาย U Kyaw Min รมว.กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลส่วนภูมิภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมราชการไทย – เมียนมา ในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรในอาเซียน กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยคณะฝ่ายเมียนมา ประกอบด้วย นาย U Myat Yu ปลัดมณฑลตะนาวศรี นาย U Ye Yint Thein ผอ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลังงานภาคตะนาวศรี นาย U Phay Chit ผอ.สำนักงานป่าไม้ภาคตะนาวศรี  นาย U yi mon รองผู้ว่าราชการจังหวัดมะริด  นาย U Soe Win Naing นายอำเภอตะนาวศรี นาย U Thu Rain Min นายอำเภอมู่ดอง ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดมะริด นักธุรกิจ ภาคเอกชน ของ เมียนมา เข้าร่วม สำหรับฝ่ายไทย มี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบ-มะริด / อดีตผวจ.ประจวบฯ พร้อมกรรมการในสมาคม นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัด นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบฯ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท ผู้แทน ผบ.ฉก.จงอางศึก ผู้แทน ผบ.กองบิน 5 ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ตำรวจ ตม.ประจวบฯ ตำรวจ ตชด.14 ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สรรพสามิต ด่านปศุสัตว์  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม   นายพัลลภ ผวจ.ประจวบฯ กล่าวว่า ตามที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรีภาคตะนาวศรี ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเนปีดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นั้น ส่งผลให้จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับจังหวัดมะริด มีความสัมพันธ์กันใน 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง จ.ประจวบคีรีขันธ์และจ.มะริด ได้จัดประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพื่อหารือแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการประชุมเป็นประจำทุก 2 หรือ 3 เดือน และการประชุมร่วมกันในระดับผู้บริหารจังหวัด โดยได้จัดให้มีการเยือนระหว่างกัน เพื่อหารือและพิจารณาข้อปัญหาต่างๆ ในด้านความมั่นคงอีกครั้ง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ด้านที่ 2 ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์และ จ.มะริด ได้มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ไทย-เมียนมา การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ของสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบ-มะริด เช่นการปั่นจักรยานข้ามประเทศ กิจกรรมแรลลี่รถยนต์

ด้านที่ 3 ด้านการค้าการลงทุน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน และการเจรจาธุรกิจโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และการร่วมกันจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างไทย-เมียนมา ของสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบ-มะริด มาโดยตลอด การดำเนินการทั้งทั้ง 3 ด้านดังกล่าว ส่งผลให้การขับเคลื่อนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามแนวทางความปรารถนาร่วมกัน ที่จะยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งเป็นช่องทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่สำคัญ ของคาบสมุทรบริเวณนี้ ทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 

สำหรับประเด็นหารือ เรื่องการพัฒนาเส้นทางสิงขร-มูด่อง-ตะนาวศรี-มะริด จากฝ่ายเมียนมา การหารือเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร การก่อสร้างศูนย์ราชการโดย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด การขยายช่องทางจราจรโดยแขวงทางหลวงชนบท ข้อมูลการค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้า ปี 2562 โดยด่านศุลกากรประจวบฯ นโยบายด้านการค้าระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับจังหวัดมะริด โดยพาณิชย์จังหวัด การสัญจรข้ามแดน อ.เมืองประจวบฯ โดย ตรวจคนเข้าเมือง ตม.ประจวบคีรีขันธ์ และการหารือปัญหาอุปสรรคทั้งสองฝ่ายอีกด้วย โดยฝ่ายเมียนมา มีความต้องการให้ฝั่งไทย ผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยเร็ว

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44