อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

มจพ.-เอกชนร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมมือบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)ลงนามเอ็มโอยูพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร บริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์ พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 16.35 น.


เมื่อวันที่ 19 กันยายน ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการฯ หลายกระทรวง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ

โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ. วิทยาเขตระยอง คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ก่อตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร และพัฒนาระบบการบริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การแปรรูปของเสียจากการผลิตมาเป็นพลังงานไฟฟ้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันจัดฝึกอบรม สัมมนา ทดสอบและตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเหล็ก รวมไปถึงร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา การเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติจริง และร่วมมือในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15