อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

ประมุขคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนไทย

สัปดาห์นี้กับการเสด็จเยือนประเทศไทยของ “โป๊ปฟรังซิส” เพื่อเฉลิมฉลอง 350ปีของการก่อตั้งศาสนจักรคาทอลิกในไทย พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.


การเสด็จเยือนประเทศไทยของประมุขคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกระหว่างวันที่ 20 -23 พ.ย. 62 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกเป็นการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค. 27 โดยเสด็จเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะ

ส่วนการเสด็จเยือนครั้งที่สองในครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนเพื่อเฉลิมฉลอง 350 ปี ของการก่อตั้งศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 62 สำนักวาติกันได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20 -23 พ.ย. 62 โดยจะเสด็จออกจากกรุงโรม ประเทศอิตาลี ด้วยเที่ยวบินพระที่นั่ง เวลา 19.00 น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 12.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)หมายกำหนดการเสด็จเยือนไทยตลอด 3 วันมีดังนี้ วันที่ 21 พ.ย. 62 มีกำหนดเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล คณะทูตานุทูต ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แล้วเสด็จไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พบคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งเวชบุคคลของโรงพยาบาลในเครือคาทอลิก เสด็จเยี่ยมอวยพรบรรดาผู้ป่วย ผู้สูงวัย และบุคคลพิการ เป็นการส่วนพระองค์เสร็จแล้ว เสด็จไปประทับ ณ สถานสมณทูตวาติกัน โดยมีกำหนดเสด็จไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เป็นการส่วนพระองค์ จากนั้นจะเสด็จไปประกอบพิธีสหบูชามิสซา ที่สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย มีคริสต์ศาสนิกชนกว่า 25,000 คน จาก 11 เขตศาสนปกครองเข้าร่วมพิธี

วันที่ 22 พ.ย. 62 มีกำหนดพบปะกับคณะบิชอปบาทหลวง สมาชิกนักบวชคณะเยสุอิต นักบวชชายหญิง นักพรต ผู้เตรียมตัวเป็นบาทหลวง ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ที่วัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม เสด็จกลับมาประทับที่สถานสมณทูตวาติกันช่วงบ่าย เสด็จยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพบปะผู้นำคริสตชนต่างนิกายผู้นำหรือผู้แทนผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทยพร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา เสด็จยังอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เพื่อประกอบพิธีบูชามิซาเพื่อบรรดาเยาวชน โดยมีเยาวชนไทย 4,000 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธี

เช้าวันที่ 23 พ.ย. 62 เสด็จออกจากประเทศไทยโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ที่สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดยสังเขป

ประสูติเมื่อปี 2479 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ทรงปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะเยสุอิต เมื่อปี 2501 ทรงรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงเมื่อปี 2512 ต่อมาทรงเป็นอธิการเจ้าคณะแขวงคณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา เป็นอธิการเซมินารีซานมีเกลบาทหลวงคอร์เคเบร์โกเกลียวและได้รับการอภิเษกเป็นมุขนายกผู้ช่วยแห่งบัวโนสไอเรสและมุขนายกเกียรตินามแห่งเอากา (Auca) และได้สืบตำแหน่งเป็นอาร์ชบิชอปแห่งบัวโนสไอเรสเมื่อปี 2541 ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลคอร์เค เบร์โกเกลียว อัครมุขนายกแห่งบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เมื่อปี 2544พระองค์ทรงได้รับการเลือกตั้งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก โดยผ่านการลงคะแนนเสียงครั้งที่ 5 จากที่ประชุมพระคาร์ดินัลจำนวน 155 ท่านจากทั่วโลกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 56 ทรงเลือกพระนาม "Franciscus" หมายถึง นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต ภายหลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 พระสันตะปาปาองค์ที่ 265 ทรงสละตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 56 เนื่องจากมีปัญหาในพระสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 62 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานโอวาทแก่คริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าก่อนเสด็จถึงกรุงเทพฯว่า “บรรดามิตรสหายที่รักในโอกาสก่อนที่พ่อจะเดินทางไปยังประเทศไทย พ่อขอกล่าวกับลูกทุกคนด้วยความรัก พ่อทราบดีว่าเชื้อชาติที่หลากหลายและมากมายด้วยชนชาติ กอปรกับการมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง ประเทศไทยได้ทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อสนับสนุนความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับประชาชนในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

บ่อยครั้งในโลกใบนี้ต้องเผชิญกับความบาดหมาง การแตกแยกและการกีดกัน การให้คำมั่นสัญญานี้จะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ให้เกียรติศักดิ์ศรีแก่ทุกคนไม่ว่าทั้งชายหญิงและเด็ก ทั้งเป็นแรงบันดาลใจในความพยายามของพี่น้องเพื่อนมนุษย์ชายหญิงทั่วโลก เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนามากขึ้นในความเป็นครอบครัวมนุษยชาติของพวกเรา อีกทั้งมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ในความยุติธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดการเดินทางของพ่อ จะได้มีโอกาสพบปะกับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย เพื่อจะมอบกำลังใจแก่พวกเขา ในความเชื่อและสิ่งที่ได้ร่วมมือแบ่งปันต่อสังคมโดยรวมพวกเขาเป็นคนไทยที่จะต้องทำหน้าที่เพื่อประเทศของตน พ่อก็มีความหวังในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางมิตรภาพที่ร่วมแบ่งปันกันกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชายหญิง ผู้ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าแห่งความอดทนอดกลั้นและความสามัคคีปรองดองกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

พ่อเชื่อมั่นว่าการเยี่ยมเยียนของพ่อนี้จะช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างชัดเจนของการเสวนาศาสนสัมพันธ์ ด้วยความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งการร่วมมือทำงานกันฉันพี่น้องเป็นพิเศษในเรื่องการทำงานบริการเพื่อคนยากจน เพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุด และการทำงานเพื่อสันติภาพ ซึ่งในช่วงเวลานี้ เราจำเป็นต้องทำงานอย่างมากเพื่อสันติภาพ พ่อทราบดีว่าขณะนี้มีผู้คนกำลังทำงานเพื่อเตรียมการเดินทางเยี่ยมเยือนของพ่อ ขอขอบคุณทุกคนจากส่วนลึกในหัวใจของพ่อ ช่วงวันเวลาเหล่านี้ พ่อขอนำพวกลูกทุกคน ผู้เป็นมิตรสหายที่รัก รวมเข้าไว้ในคำภาวนาของพ่อ เพื่อลูกทุกคน เพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศของลูก ทั้งขอกล่าวด้วยว่า ได้โปรดอย่าหยุดที่จะภาวนาเพื่อพ่อด้วยเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณ”สำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในครั้งนี้ ซิสเตอร์อานาโรซ่า ซึ่งเป็นญาติของพระองค์โดยมีคุณปู่ของซิสเตอร์กับคุณตาของพระองค์เป็นพี่น้องกัน มีคุณทวดคนเดียวกัน ปัจจุบันซิสเตอร์เป็นรองอาจารย์ใหญ่ ร.ร.เซนต์เมรี อ.เมือง จ.อุดรธานี ซิสเตอร์ได้เข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา ได้กล่าวด้วยความดีใจว่าจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ในโอกาสสำคัญครั้งนี้.
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น