อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

ผู้ใหญ่ในวันนี้..จะดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างไร?

สัปดาห์นี้สะท้อนอนาคตของเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างไร ทุกภาคส่วนต้องเอาใส่ใจในด้านคุณภาพชีวิตควบคู่การศึกษา ขจัดปัญหาโลกโลกาภิวัฒน์ พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.


การจัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม "วันเด็กแห่งชาติ" ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เป็นการจัดงานครั้งที่ 65 นับจากการจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อปี 2498 เป็นต้นมา การจัดงานวันเด็กเกิดจากแนวคิดขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของแต่ละประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆเอาใจใส่ในด้านคุณภาพชีวิตของเด็กและเติบโตตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ชีวิต

เด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้และความสามารถเป็นพื้นฐานสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กมีศักยภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพ ฉะนั้นการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ(scholar) วิชาชีพ(professional) และประสบการณ์ชีวิต(experience) เพื่อให้เด็กมีหลักคิดที่ถูกต้องและไม่บกพร่องในจิตสำนึก จะเป็นรากฐานสำหรับเด็กในการนำไปสู่การเป็น “ผู้มีการศึกษา” (well educated person) เป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐจะต้องผลักดันและขับเคลื่อนให้เป็นผลสำเร็จให้จงได้

อย่างไรก็ตามบันไดขั้นแรกของการศึกษาคือกระบวนการเรียนการสอนต้องทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคำต่างๆ เมื่ออ่านหนังสือแล้วสามารถจับใจความได้อย่างมีประเด็น ซึ่งเป็นเหตุให้​เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะในการอ่าน ประการสำคัญสาระการเรียนรู้ทุกวิชาที่เด็กเรียนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ล้วนแต่เรียนด้วยภาษาไทยทั้งสิ้น ภาษาไทยจึงเปรียบเสมือนกุญแจสำหรับไขวิชาความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านสังคมศาสตร์ การอ่านเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เด็กมีความรอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองในทุกโอกาสและทุกสถานที่วันเด็กเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของวันที่ผู้ใหญ่ใจดี ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนต่างล้วนให้โอกาสเด็กได้ร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีสำหรับเด็กที่ได้รับความเมตตาและความกรุณาจากผู้ใหญ่ทั้งหลาย แต่พอวันรุ่งขึ้นอีกวันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันเด็กพลันสูญสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยคงเหลือไว้เพียงแต่ความทรงจำของเด็กแต่ละคนเท่านั้น

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็กขึ้นอยู่กับครอบครัวและโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักและความเมตตา อบรมและชี้แนะว่าสิ่งใดถูกต้องและสิ่งใดไม่ถูกต้อง สอนให้รู้จักการพึ่งตนเองและดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ในขณะเดียวกันโรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนในบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้เด็กมีความสุขและสนุกสนานกับการแสวงหาความรู้ต่างๆผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์​และการพัฒนาประเทศก่อให้เกิดความเจริญทางวัตถุก้าวหน้ามากกว่าความเจริญทางจิตใจชนิดห่างไกลกันสุดกู่ เด็กๆ จึงมีปัญหากับการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก อาทิ ปัญหาสุขภาพที่มีโรคเกิดกับเด็กก่อนวัยอันควร ปัญหาการติดเกมส์ ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาติดการพนัน ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาการถูกล่อลวงให้หลงผิด ปัญหาการเป็นเหยื่ออาชญากรรม ฯลฯ

ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวถึงนี้หากไม่ได้รับความสนใจและเอาใจใส่จากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนก็พอที่จะคาดคะเนได้ไม่ยากว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กอย่างมีเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องช่วยกันดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อให้ประเทศชาติมีความความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป.
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 264