อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

สำรวจความก้าวหน้า ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ

"พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร" หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศฯ สำรวจความก้าวหน้าปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เตรียมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 63  อังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 20.56 น.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 พร้อมคณะอนุกรรมการและเลขานุการจัดงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสำรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ และการเตรียมการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 63 ทั้งนี้การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 ก.พ.ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ (RTAF Strategic Direction/ Position) ซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นรูปธรรม 2.ยกระดับความตระหนัก (Awareness) ในการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) และมีความโปร่งใส และ 3.เสริมสร้างองค์ความรู้ทุกมิติ (All Domains) ในการพัฒนากองทัพอากาศ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการระดมสรรพกำลังของชาติ เพื่อการพัฒนากองทัพอากาศ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15