อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

"ฉัตรชัย" ลงพื้นที่ ติดตามการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

กรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภา ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ 2 จังหวัด สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เน้นย้ำเกษตรกรสร้างเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง GI เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่  จ.สมุทรสาครติดตามการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกำหนดให้วุฒิสภาติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เน้นไปที่การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตร โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GIทั้งนี้ กรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภา แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มผลิต กลุ่มปัจจัยการผลิต กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มปฏิรูปจับเข่าคุยกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาโดยตรง พร้อมเยี่ยมชมการจัดการผลผลิตมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่บ้านของนายศุภกร จุลสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว ซึ่ง  พลเอกฉัตรชัย ระบุว่า การพัฒนาภาคเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายโดยในห้วงที่ผ่านมาภาคการเกษตรของไทย มีอัตราการเติบโตในระดับต่ำ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากข้อจำกัดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม จึงต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมมาใช้ และบริหารจัดการกระบวนการผลิต หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้า ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  และสามารถสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในระยะ 20 ปีพลเอกฉัตรชัย พร้อมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภาลงพบปะเกษตรกร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเกษตรแปรรูป ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โดยเฉพาะส้มโอ และสิ้นจี่ ที่สวนของนายวิศิษ บ่อสารคาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมาตราฐาน GI ไปแล้ว แต่จะต้องผลักดันเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอัตลักษณ์ ว่าแผนการทำงานของจังหวัดด้านการเกษตร ได้เดินหน้าให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยขนาดไหน มีแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างไร เกษตรกรเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่ ซึ่งถ้าพัฒนาตรงนี้ไปได้มากๆ ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะทำให้การยกระดับมาตรฐานการทำเกษตรในเรื่องของการปฏิรูป ประสบความสำเร็จอันนี้คือเป้าหมายที่สำคัญ 
 


พลเอกฉัตรชัยฯ ย้ำว่า สิ่งสำคัญต้องมีการยกระดับราคาผลผลิตให้สูงขึ้น ให้เหมือนกับส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีราคาสูงถึงลูกละ 500 บาท ขณะที่ราคาส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของสมุทรสงคราม แม้จะได้รับการรับรอง GI แต่ก็ยังมีราคาถูกกว่า จึงจำเป็นต้องชี้ให้เห็นว่าหากเกษตรกรให้ความสำคัญกับเกษตรอัตลักษณ์นี้ จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันผลักดันเกษตรอัตลักษณ์ให้เป็นที่โดดเด่นเพื่อให้มีมูลค่าสูงขึ้น จนนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลผลิตและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 80