อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สส. ติวเข้มครูลูกเสืออนุรักษ์ฯ

สส. ติวเข้มครูลูกเสืออนุรักษ์ฯ เน้น ร่วมคิด ร่วมทำ ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.15 น.


นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน จาก 18 โรงเรียนต้นแบบลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม. ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการออกแบบและวางแผนโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดความรู้ และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดำเนินงาน ในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34