อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทส. รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" และโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด เพื่อให้มัสยิดมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.


นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรม "รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" และโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด เพื่อให้มัสยิดมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ ชุมชนมีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยได้รับเกียรติ จาก นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
 


ภายในงานประกอบด้วยพิธีการประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2562 การศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมคัดแยกขยะแลกของรางวัล และ นิทรรศการการจัดการขยะ ณ มัสยิดรายอฟาฏอนี จังหวัดปัตตานีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25