อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) ผ่านเกณฑ์ประเมินการอ่าน

โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.52 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.รมิดา เมฆฉาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) ให้การต้อนรับ นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น น.ส.วราภรณ์ คึกรักษา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น.ส.สร้อยสุดา ซื่อสัตย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผล เพื่อลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ทำการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียนกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562นางเมตตา กล่าวว่า ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ทุกระดับชั้นเรียน และทุกห้องเรียน พร้อมให้คำแนะนำที่ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนให้กับคณะครูผู้สอน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการยกระดับพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามนโยบายของ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาคณะครู และผู้เรียน ตลอดจนถึงสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาก้าวไกลในระดับสากล ทั้งนี้ได้ร่วมกับ นายภาคภูมิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ทำการประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินการอ่านได้เรียบร้อยด้วยดี

------------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57