อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 1

มูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์และมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น.


มูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์และมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ (14) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

โดยมีรูปแบบบทบาทการขับเคลื่อนโดยการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นผลจากการดำเนินการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้การปรับตัวการเชื่อมโยงความสามัคคีและมิตรภาพโดยมีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางของมนุษย์ทั้งโลกได้อย่างดีดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์และมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติกล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันรวม 15 ครั้ง โดยมูลนิธิมีเครือข่ายสมาชิกนานาชาติ ที่มีความสนใจที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 36 ประเทศ ในทวีปเอเชีย อเมริกา แอฟริกา และยุโรป ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทย กลุ่มเด็ก สตรี คนชรา กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และเห็นศักยภาพซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสู่การพัฒนาตนเองของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีระดับโลกที่ประชาชนผู้รักสันติภาพได้มารวมตัวกัน และทำพิธีประกาศสันติภาพโลกร่วมกัน (World Peace Declaration) โดยยึดแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างสันติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ดำเนินการในรูปแบบขององค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของการดำเนินการที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนทั้งเด็ก กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เกิดโครงข่ายความเป็นสันติภาพระหว่างประเทศทั่วโลกได้อย่างดีโดยมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์และมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจวัฒนธรรมภายใต้กลไก “บวร” (บ้าน วัด ส่วนราชการ) ตามกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีหน่วยงาน และองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ร่วมมือกันประกอบด้วย อำเภอภูกระดึง องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า ชุมชน หมู่บ้านในเขตตำบลผานกเค้า เพื่อจัดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติจังหวัดเลยครั้งที่ 1 (International Folklore Festival) ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 2563 ซึ่งมีอาคันตุกะศิลปินนานาชาติร่วมกิจกรรม 17 ประเทศ จำนวน 250 คนได้แก่บังกลาเทศ บัลแกเรีย  ฮังการี ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล เกาหลี โมร็อกโก เนปาล นากาแลนด์ เม็กซิโก รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก และ ญี่ปุ่น

นายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึงกล่าวว่า ในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง ขอต้อนรับ ท่านคณะอาคันตุกะจาก 17 ประเทศ ที่มาเยือนในครั้งนี้ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ จังหวัดเลยร่วมกับ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษยชาติทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมวลมนุษยชาติทั่วโลก นอกจากนี้ ในโอกาสที่มีคณะอาคันตุกะและ 17 ประเทศ มาเยือนพวกเราชาวอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลก จำนวน 292 คน ได้รู้จักแหล่งมรดกอันล้ำค่าของภูกระดึง และ วิถีชีวิตประชาชนชาวภูกระดึง ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้นำไปถ่ายทอด บอกกล่าวสู่อารยประเทศในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และประกาศรับรองแหล่งมรดกโลกในโอกาสต่อไป

ด้านนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ได้รับเกียรติจากอาคันตุกะศิลปินจากรัฐและประเทศต่าง ๆ 17 ประเทศ มาร่วมชุมนุมกับอาคันตุกะจากหลายภาคส่วนในประเทศไทย ณ มณฑลพิธีตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทยเป็นประเทศที่มีความสงบสุขและดีงาม ทุกวันนี้ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกรัชกาลอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ การจัดงานในครั้งนี้ สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชน  ผู้เอื้อเฟื้อที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภาคประชาชน ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลาง รวมความศรัทธา และภาคราชการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ใช้ทุนทางวัฒนธรรมนำหน้าการปกครอง ในรูปแบบ “บวร” คือบ้าน-วัด-ส่วนราชการ สอดคล้องตามพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทย.

...................................................
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37