อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กรมการท่องเที่ยว ผลักดันโครงการ Home Lodge

กรมการท่องเที่ยว ผลักดัน ส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จ เชิญชวนเจ้าถิ่นเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.15 น.


นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ห้องประชุมแกรนด์เสมา เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว หน่วยงานภาคเครือข่าย และผู้ประกอบการที่พักนักเดินทาง พร้อมเชิญชวนเจ้าถิ่นเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
 

                       
นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  กล่าวว่าสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย โดยการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงขอบเขต หลักเกณฑ์ในการเป็นที่พักนักเดินทาง ซึ่งได้แก่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงขั้นตอนการสมัคร ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการดำเนินการของที่พักนักเดินทาง หรือHome Lodge รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การรับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยว นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้เสน่ห์ของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย”สำหรับการจัดการอบรม ได้กำหนดจัดในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้เข้าอบรมรวมไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยที่ผ่านมามีการจัดอบรมมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และในครั้งนี้ที่ 4  นี้ คือ ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า 250 คนทั้งนี้ มีการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ Online Platform ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Local a like และ Blogger ด้านการท่องเที่ยว การให้สินเชื่อรายบุคคล จากธนาคารออมสิน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมครั้งนี้ โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและชุมชนสมัครเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) กว่า 600 ราย ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33