อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตรปศส.รุ่นที่ 19

สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19 เพื่อให้เข้าใจและสื่อสารเรื่องของเศรษฐกิจได้ถูกต้องตามยุคสมัย พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.15 น.


สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเปิดหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19 เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นักบริหารในยุค New Normal ทำให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถเข้าใจและสื่อสารเรื่องของเศรษฐกิจได้ถูกต้องตามยุคสมัย นำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนางานด้านการบริหารได้ง่ายขึ้น

ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถพัฒนาตนเองภายใต้การเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และบูรณาการทางความคิดร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมที่ให้กับสังคม ส่งเสริมจิตสำนึกของคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารเศรษฐกิจที่ดี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ kpi.ac.th/
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 142