อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินตาบอดขาดการพัฒนาในจังหวัดสมุทรสาคร ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  เปิดเผยว่าการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในมาตรการด้านการพัฒนาผังเมืองถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองต่างๆ เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐสร้างโครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ตาบอดรกร้างให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินโดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีศักยภาพสูง แต่สภาพพื้นที่ในเขตเมืองมีปัญหาที่ดินตาบอดและมีที่ดินว่างเปล่าในหลายบริเวณ ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณสองฟากถนนระหว่างถนนเอกชัย กับทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย  และถนนเดิมบางเยื้องวัดศรีบูรณาวาส เป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด เรียกว่าโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร 

โดยมีการตัดถนนโครงการ 4 ช่องจราจรพร้อมทางเท้า ถนนสายรอง 2 ช่องจราจร  พร้อมทางเท้า และจัดสร้างทางจักรยานรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ โดยได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะใช้เส้นทางโครงการในการสัญจรด้วยสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ   นอกจากมูลค่าที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังจะสร้างประโยชน์ในด้านของการพัฒนา ทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดและสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างถนนเอกชัยกับถนนเดิมบาง 

ซึ่งเป็นถนนที่ช่วยบรรเทาการจราจรจากถนนเศรษฐกิจที่เป็นถนนสายหลักของเมืองตามโครงข่ายคมนาคมที่ผังเมืองกำหนด รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตศูนย์กลางเมืองให้เต็มศักยภาพช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยประหยัดงบประมาณของประเทศเนื่องจากไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน 

 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดใช้ได้ภายในปี 2563 นี้ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวสมุทรสาคร ถือเป็นอีกความสำเร็จของมาตรการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ภายใต้การสนับสนุนของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคตต่อไป   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17