อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

ระบบ e-Privilege Permit ช่วยเสริมธุรกิจปศุสัตว์คล่องตัว

กรมปศุสัตว์ ผลักดัน e-Privilege Permit ระบบออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจส่งสินค้าปศุสัตว์ ผู้ประกอบการเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.


สพ.ญ.วิทย์ธนี อุปลา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะการตรวจสอบ ควบคุมกำกับ ดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า e-Movement  โดยปัจจุบันมีใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปีพ.ศ. 2557 ได้มีการพัฒนาระบบงานซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า e-Privilege Permit ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และสินค้าปศุสัตว์แบบพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติและเป็นตามเงื่อนไข สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดราชการ ช่วยลดขั้นตอน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 120 รายที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองจากกรมปศุสัตว์ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน e-Privilege Permit  โดยกระบวนการการผลิตต้องได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือซากสัตว์ได้ ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภค และผ่านการอบรมวิธีการใช้ระบบการออกใบอนุญาตฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด โดยมีอายุรับรองสิทธิ์ 1 ปี กรณีพบว่าผู้ประกอบมีการกระทำผิดจากเงื่อนไข กรมปศุสัตว์สามารถทำการเพิกถอนสิทธิ์ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที 
 
ระบบ e-Privilege Permit ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ ทำให้การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ของกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (รางวัลเลิศรัฐ) จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปี พ.ศ.2557 


“กรมปศุสัตว์ยังคงพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนนำลายเซ็นดิจิทัลมาใช้ในการลงนามออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ ซากสัตว์ และพัฒนาระบบการชำระเงินให้สะดวกมากขึ้น เกิดความคล่องตัวทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ” สพ.ญ.วิทย์ธนี กล่าว 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น