อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์อบรมสมาชิกใหม่

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เปิดการอบรมสมาชิกใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ วิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงระเบียบข้อบังคับ เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14.02 น.


ที่ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ และสิทธิหน้าที่การเป็นสมาชิกสหกรณ์เสริมสร้างความศรัทธาของสมาชิกใหม่ ต่อระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ 131 ราย มี นายกฤษณะ มาเทียน ผอ.ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จ.พิษณุโลก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสหกรณ์และครอบครัวสมาชิกให้เจริญก้าวหน้า



นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันเกษตรกรในสถานะภาพเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 17 ตำบล ในเขต อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีสมาชิก 56 กลุ่ม รวม 10,158 ครอบครัว ในปีการบัญชี 2563/2564 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ได้ตั้งแผนการรับสมาชิกใหม่ 200 ครอบครัว ซึ่งมีเกษตรกรมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามกลุ่มต่างๆ 131 ราย

สหกรณ์ฯ มีแผนในการรับสมัครเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อจะส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งปีนี้มีสมาชิกเพิ่มมาก เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่งผลให้มีลูกหลานสมาชิกที่ไปอยู่ต่างจังหวัดกลับมาภูมิลำเนาจำนวนมาก ทางสหกรณ์จึงแนะนำพ่อแม่ให้ชวนลูกหลานเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อที่สหกรณ์จะได้เข้าไปส่งเสริม พัฒนาต่อยอดให้กับพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นนโยบายหนึ่งของสหกรณ์ ที่จะชวนลูกหลานเกษตรกรเข้ามาทำการเกษตรในที่ดินทำกินแทนพ่อแม่ซึ่งมีอายุมากขึ้น  โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมที่จะสนับสนุน ให้เงินทุน ในการจัดอาชีพตามความต้องการ เพื่อเกษตรกรจะได้มีความอยู่ดีกินดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9