อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

มทร.ล้านนาเจ้าภาพประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์

มทร.ล้านนา ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14.26 น.


ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน" โดย มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานครั้งนี้

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “100% พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทย กับความเป็นไปได้และแนวทางการวิจัยในชีวิตรูปแบบใหม่” โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมภาคเหนือหลังภาวะวิกฤติโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) นำโดยรศ.ดร.อัญชลี สงวนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความของนักวิจัย ผ่านระบบ Microsoft Teams กว่า 200 บทความ ประกอบด้วย งานวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยี งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ สุขภาพและชีวภาพ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานวิจัยด้าน ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยรับใช้สังคม งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน และงานประจำสู่งานวิจัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ บรรยายและถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams โดยผู้เข้าร่วมการนำเสนอบทความจะมีการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการดำเนินการตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal และรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16