อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลาจัดกิจกรรมเสริมทักษะเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลาจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียน เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14.42 น.


นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือปฐมวัยเสริมวินัย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลาจัดขึ้นที่ ณ ถ้ำอุไรทอง ต.กำแพง เพื่อต้องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยในหมู่นักเรียน รวมทั้งเพื่อมุ่งเน้นศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนการมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย โครงการดังกล่าวมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้ความรู้ภายในห้องเรียน โดยมีการแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน ล.ลิงไต่ราว ฐานประคองรัก ฐานลอดอุโมงค์ถ้ำทะลุ และฐานล้วงไหหาสมบัติ ซึ่งสร้างความสนุกสนานครึกครื้นให้แก้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19