อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ระดมความเห็นขับเคลื่อน 'มหานครแห่งอาเซียน'ปี75

ระดมความเห็นกลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงเทพกลางขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ก้าวขึ้นเป็น "มหานครแห่งอาเซียน" ในปี 2575 พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.45 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ หลังจากรับฟังการแสดงความคิดเห็นของผู้แทนประชาคมของแต่ละเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่ในด้าน “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ” โดยเห็นว่า กลุ่มกรุงธนเหนือมีต้นทุนมากด้านการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสูง หากได้รับการพัฒนาจะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ได้ 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่กลุ่มกรุงธนเหนือควรพัฒนาปรับปรุง คือ การพัฒนาระบบการคมนาคม ให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่พื้นที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก จะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มกรุงธนเหนือได้ดียิ่งขึ้น อาทิ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เขตคลองสาน ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่  ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านบางระมาด ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำสองคลอง เขตตลิ่งชัน ย่านบ้านบุ เขตบางกอกน้อย และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ นอกจากนี้เห็นว่า สำนักงานเขตจอมทองน่าจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เนื่องจากเขตจอมทองมีสวนลิ้นจี่โบราณ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศแต่ยังไม่เป็นที่รับรู้มากนัก

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง โดยเฉพาะสภาพในเชิงพื้นที่ เช่น โครงสร้างเมือง การใช้พื้นที่และกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม รวมทั้งมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ ลักษณะเด่นทางสังคมเศรษฐกิจ การลงทุน และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างกัน กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาในเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาคมกลุ่มต่างๆ จากทุกเขตในแต่ละกลุ่มเขต เพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต  เพื่อให้การทำงานหรือการพัฒนาของแต่ละเขตเป็นไปในแนวทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มเขต และสอดคลองและส่งเสริมเพื่อให้กรุงเทพมหานคร ก้าวขึ้นเป็น "มหานครแห่งอาเซียน" ในปี พ.ศ. 2575 สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็น "มหานครแห่งอาเซียน" ในปี พ.ศ. 2575 เพื่อให้คนทั่วโลกนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ ในฐานะเป็นเมืองชั้นนำในด้านเศรษฐกิจ บริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้บรรลุผล โดยกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร จะจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของพื้นที่เขต กลุ่มเขต และกรุงเทพมหานครต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58