อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

กทม.งัดแผนBCPรับมือเหตุฉุกเฉิน ตรวจต่างด้าวไม่พบโควิด

ศบค.กทม.ไฟเขียวแผน BCP รับมือเหตุฉุกเฉิน เผยผลตรวจสถานประกอบการ 1,524 แห่ง ไม่พบผู้ฝ่าฝืน ขณะที่แรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง 3 สัญชาติ ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19แต่อย่างใด พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.


พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 71/2563 กรุงเทพมหานคร โดยคณะทำงานได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในความรับผิดชอบ อาทิ คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย รายงานการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมจำนวน 1,524 แห่ง ไม่พบผู้ฝ่าฝืน

นอกจากนี้ คณะทำงานด้านการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด รายงานผลการค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ในส่วนของการซ้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์การระบาดระลอก 2 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานและจังหวัดต่างๆ ร่วมฝึกซ้อมนั้น มอบหมายให้สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลัก พร้อมให้สำนักการแพทย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนและร่วมซักซ้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ศบค.กำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ สำหรับใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่างๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหยุดชะงัก เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถกลับมาปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งขอบเขตของแผนจะครอบคลุมเหตุการณ์ภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ได้แก่ เหตุการณ์อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง และเหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่องร้ายแรง โดยการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวจะต้องจัดตั้ง BCP Team เพื่อดำเนินการในรูปคำสั่ง การมอบหมายภารกิจและกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน มีการกำหนดสถานที่ปฏิบัติ การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจะนำเสนอแผนดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น