อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

กทม.ตั้งเป้าลดปริมาณฝังกลบขยะ เหลือร้อยละ30ในปี66

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดการขยะลดฝังกลบเหลือร้อยละ 30 ในปี2566 ระบุแนวโน้มขยะพลาสติกพุ่งจากอาหารดิลิเวอรี่ จึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการขยะ ด้านซีแอนด์จี มั่นใจเทคโนโลยีโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม สอดรับยุทธศาสตร์กทม.และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.


นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา กทม.สามารถจัดเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ 9,717.91 ตัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2562 ที่มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 10,564.48 ตัน ส่วนหนึ่งมีผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ อาจเพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือน การขยายตัวของสังคมเมือง และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของประชาชนในวิถีชีวิตแบบวิถีใหม่  ซึ่งจะมีการสั่งอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาบริโภคมากขึ้น  จึงต้องมีการบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสม ขณะเดียวกันต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการขยะของกทม. ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชน ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ซึ่งที่ผ่านมายังได้รับความร่วมมือค่อนข้างน้อยจะเห็นได้จากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ หรือไม่ทิ้งในจุดที่กำหนด การลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ ข้างทาง ทิ้งลงคลอง และท่อระบายน้ำที่ยังมีมาก รวมถึงปัญหาพื้นที่ที่จะนำมาใช้ฝังกลบขยะหาได้ยากมากขึ้น เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงพื้นที่มักไม่ยอมรับจากปัญหาน้ำชะขยะปนเปื้อน และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม
 
นายชาตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม. จึงพยายามศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานหรือนำขยะมาใช้ประโยชน์  อาทิ การนำขยะไปหมักทำเป็นปุ๋ย และการกำจัดขยะโดยใช้ความร้อนสูงด้วยระบบเตาเผาขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มปริมาณการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีสะอาดเท่านั้น แต่จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายลดสัดส่วนการฝังกลบขยะให้เหลือ ร้อยละ 30 ในปี 2566 จากปัจจุบันซึ่งยังมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80
 


นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน กล่าวว่า โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สอดคล้องกับเป้าหมายของกทม. ทั้งด้านปริมาณการกำจัดที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสะอาดและถูกสุขลักษณะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ กากของเสีย และเสียง
 


ซึ่งก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการฉีดพ่นปูนขาว การฉีดพ่นผงถ่านกัมมันต์ และระบบถุงกรองความละเอียดสูง เพื่อดูดซับมวลสารก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก จึงทําให้คุณภาพอากาศที่ออกมามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานและไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม น้ำชะขยะจะถูกรวบรวมไปบำบัดและปรับปรุงคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้อีก สำหรับเถ้าซึ่งเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 15-20 ของขยะมูลฝอยที่นำไปเผาไหม้ จะถูกรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้นบางส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น