อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 เมษายน 2563

ตร.อ่วม!ปี62ชดใช้63ล้าน แพ้ละเมิดแพ่ง-ปกครอง19คดี

ตร. อ่วม ปี 62 แพ้คดีละเมิดทางแพ่ง-ปกครอง 19 คดี รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกว่า 63 ล้านเศษ ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.47 น.


เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) ได้มีหนังสือที่ 0011/17 ถึง ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องสำนวนคดีที่ ตร. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามที่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 มีเจตนารมณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติในหน้าที่เฉพาะกรณีกระทำละเมิดด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เกิดความเสียหาย และแบ่งแยกความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจนและมิให้นำหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับนั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลสำนวนคดีแพ่งและสำนวนคดีปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ตร. พบว่าคดีที่บุคคลภายนอกฟ้อง ตร. ทั้งแพ่งและคดีปกครอง ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด พิพากษาให้ ตร. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกในปี 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 19 คดี คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,219,124.49 บาท

โดยมีสาเหตุมาจากการกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่และในบางสำนวนคดีมีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดละเมิดต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัย บางสำนวนคดีผู้กระทำละเมิดต้องถูกจำคุกตามคำพิพากษาส่งผลให้ต้องถูกไล่ออกจากราชการและยังต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ทางราชการ

โดยแบ่งเป็น 1.การกระทำละเมิดทางแพ่ง ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ ตร. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ในปี 2562 จำนวน 14 คดี รวมเป็นเงิน 29,526,967.49 บาท และ 2.กรณีการกระทำละเมิดทางปกครองที่มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการออกคำสั่งทางปกครอง หรือการออกกฎ ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ ตร. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ในปี 2562 จำนวน 5 คดี รวมเป็นเงิน 33,692,157 บาท.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

บอกต่อ : 33