อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

11นายพลลุย!'บิ๊กแป๊ะ'เซ็นโยก สู้อาชญากรรมไซเบอร์

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เซ็นคำสั่งให้ 11 นายพล รักษาราชการแทนตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)  พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12.46 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 471/2563 ลงวันที่ 15 ก.ย.2563 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนใจความว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 เป็นต้นไป และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่17) พ.ศ.2563 ประกอบกับ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2563 มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึง ผู้บัญชาการ ในสังกัด บช.สอท.

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 ก.พ.2559 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ราย ดังนี้

1. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ (สบ.8) รักษาราชการแทน ผบช.สอท.
2. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม. รักษาราชการแทน รอง ผบช.สอท.
3. พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6 รักษาราชการแทน รอง ผบช.สอท.
4. พล.ต.ต.มณเทียร พันธ์อิ่ม ผบก.กองมาตรฐานวินัย รักษาราชการแทน รอง ผบช.สอท.
5. พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สส.ภ.6. รักษาราชการแทน ผบก.สอท.2
6. พล.ต.ต.รณชัย จินดามุข ผบก.ประจำ บช.น. รักษาราชการแทน ผบก.สอท.1

7. พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบก.กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 รักษาราชการแทน ผบก.สอท.5
8. พ.ต.อ.ชัยพงศ์ ทรงผลนภจร รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู รักษาราชการแทน ผบก.อก.สอท.
9. พ.ต.อ.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผบก.ภ.จ.ชลบุรี รักษาราชการแทน ผบก.สอท.4
10. พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี รักษาราชการแทน ผบก.บก.ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
11. พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผบก.สอท.3


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น