อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

คปภ.ถกบิ๊กซีอีโอ รื้อมาตรฐานประกันสุขภาพเริ่มใช้ปี64

คปภ.ถกบิ๊กซีอีโอ รื้อมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ประกันเอาเปรียบชาวบ้าน รับสังคมสูงวัย หลังพบปัญหาไม่ต่อสัญญา ยื้อเวลาไม่คุ้มครองนาน 120 วัน และคุ้มครองค่าผ่าตัดน้อย เริ่มใช้ปี 64 พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.19 น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอุตสาหกรรมประกันภัย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพและแนวทางการปฏิบัติใช้สัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เป็นธรรม สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ กฎหมายระเบียบที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเข้ามาทำประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัย

ทั้งนี้ แม้ยอดการทำประกันสุขภาพของไทยจะเติบโตระดับ 10-15% ต่อปี แต่สัดส่วนการทำประกันภัยสุขภาพของคนไทยยังไม่สูง ซึ่งปัจจุบันคนไทยมียอดกรมธรรม์ 4 ล้านฉบับ และเบี้ยประกันเพียง 88,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นหากมีการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพให้มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม จะส่งเสริมให้คนไทยหันมาทำประกันสุขภาพเพิ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันเอง และยังช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐดูแลผู้เจ็บป่วยได้

“จากการหารือร่วมกับผู้บริหารประกันภัยพบว่า ยังมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี รวมถึงการทำให้ต้นทุนเบี้ยประกันสูงขึ้น แต่คปภ.ยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้เบี้ยประกันแพงขึ้นและทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะเปิดรับฟังความเห็นจนถึงวันที่ 19 ส.ค.นี้ และเริ่มบังคับให้มีการทำมาตรฐานสัญญาใหม่ได้ตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นไป”

นายสุทธิพลกล่าวว่า ยังได้หารือถึงการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายได้เห็นชอบแนวทางร่วมกันเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และทำให้ขั้นตอนการอนุมัติรวดเร็วขึ้น 1 เท่าตัว เช่น หากขอกรมธรรม์แบบปกติที่ไม่ซับซ้อน เดิมใช้เวลา 30 วัน ลดเหลือ 15 วัน รวมถึงจะจัดช่องทางการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความและอัตราเบี้ยประกันแยกประเภทที่ชัดเจนขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศเริ่มทยอยใช้กระบวนใหม่ได้ตั้งแต่เดือนต.ค.นี้เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า สาระสำคัญของการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพจะช่วยแก้ปัญหาการร้องเรียนได้มาก เช่น ประเด็นการต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เดิมกำหนดว่า บริษัทขอสงวนสิทธิในการต่ออายุในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป ทำให้ผู้เอาประกันภัย ไม่ทราบเลยว่า บริษัทจะต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพหรือไม่ และมักจะพบปัญหาข้อร้องเรียนว่า ผู้เอาประกันภัยมักถูกบริษัทปฏิเสธการขอต่ออายุเมื่อมีการป่วย ที่มีแนวโน้มว่าจะต้องมีค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก แต่ของใหม่ กรมธรรม์ประกันภัย จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ จนถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ ผู้เอาประกันภัยมีอายุที่กำหนด โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ซึ่งสัญญาปัจจุบันกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองแบ่งออกเป็น 30 วันสำหรับโรคทั่วไป และโรคตามที่ระบุ 120 วัน เช่น มะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด แต่สัญญาใหม่ ให้เหลือเพียงกรณีเดียว คือ 30 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองในทุกสภาพการเจ็บป่วยใดๆ รวมถึงค่าการรักษาพยาบาลโดยการทาผ่าตัดและหัตถการในห้องผ่าตัด เดิมการจ่ายผลประโยชน์ การผ่าตัดจะอ้างอิงตามอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของเงินผลประโยชน์สูงสุด หากผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครอง ในวงเงินที่ต่ำจะได้รับผลประโยชน์ค่าผ่าตัดที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากๆ แต่ขอใหม่กำหนดค่าธรรมเนียมแพย์ผ่าตัดใหม่เป็นให้บริษัทจ่าย ตามที่เรียกเก็บจริง ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 90% ตามที่มีกำหนดไว้ในคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ของแพทยสภาไทยที่มีผลใช้คุ้มครองขณะที่การผ่าตัดของแพทยสภาที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19