อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563

จ่อชง4ข้อเสนอครม.ศก.ขับเคลื่อนท่องเที่ยว

รมว.การท่องเที่ยวฯ ระดมความคิดเห็นรัฐและเอกชนหาทางขับเคลื่อนการท่องเที่ยว หลังจากเจอปัญหาด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่อง พร้อมสรุปข้อเสนอให้ครม.เศรษฐกิจ พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.04 น.


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนด้านท่องเที่ยว ว่า การระดมความคิดจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาประมวลและวิเคราะห์ และหาแนวทางในการร่วมกันแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ภูมิอากาศ รวมทั้งภาวะโรคระบาด 

ทั้งนี้จากการหารือได้แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เสนอความเห็น ทั้ง การดำเนินงานมาตรการภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ในกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวสุขภาพ อาหารและวัฒนธรรม 

พร้อมจัดการมาตรการราคา ลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเครื่องบิน เปิดกองทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นจากมาตรการสุขภาพ ความสะอาดและความปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างคมนาคมภายในประเทศให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและมีความสะดวกสบาย และภาครัฐให้การสนับสนุนเอกชนเพิ่มขึ้น

2.กลุ่มการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลากร โดยภาครัฐให้การสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย การตรวจสอบความปลอดภัย และนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน
3.  กลุ่มสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ (ไวรัส ปลอดภัย เศรษฐกิจ) เช่น ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันโรคระบาด จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง จัดตั้งศูนย์วิกฤตเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยกำหนดมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวจีนอย่างชัดเจนแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น โปรโมทเมืองไทยจากการสร้างผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจัดอบรมบุคลากรให้ความรู้เรื่องโรคระบาดและการรับมือภัยพิบัติ

4.  กลุ่มการเยียวยาจากสภาวะวิกฤตในปัจจุบันและที่จะมีผลต่ออนาคต ทั้ง มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยการลดดอกเบี้ยหรือพักการชำระหนี้ จัดหาแหล่งเงินกู้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพิ่มมาตรการการตรวจโรคอย่างเข้มข้น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ภาคประชาชน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30