อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

คลังชงครม.ออกมาตรการภาษีหนุนการศึกษา

การประชุมครม.วันที่ 2 มิ.ย.นี้ เตรียมพิจารณาวาระเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ โดยคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.08 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมครม. วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงต่างๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลและแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล 

ขณะที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 และเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2563 

ด้านกระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เสนอร่างข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องกองทุนผู้ปฏิบัติงาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24