อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

"จุรินทร์"มอบรางวัลข้าวดีเด่นไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ชู ชาวนา-สถาบันเกษตรกร มุ่งพัฒนาคุณภาพข้าว  พร้อมมอบ 21 รางวัลประกวดข้าวหอมมะลิ พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.29 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว. พาณิชย์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิไทยว่า  กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมค้าข้าวไทย ในงานประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2562/63 ครั้งที่ 38 ถือเป็นการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นประจำปี 63 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ  โดยที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินโครงการประกันรายได้เพื่อพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและเพียงพอต่อการดำรงชีพซึ่งสามารถดำเนินโครงการประกันรายได้ในพืชหลักทั้ง 5 ชนิดรวมทั้งข้าว
 
ทั้งนี้ตั้งแต่ในช่วงฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาภายในเวลาไม่ถึง 5 เดือนซึ่งพิสูจน์ว่ารัฐบาลสามารถ "ทำได้ไว ทำได้จริง" ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์ถึง 4.3 ล้านครัวเรือนทั่วทั้งประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทยให้มีความยั่งยืนทั้งระบบห่วงโซ่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต"  เพื่อนำมาใช้ทำยุทธศาสตร์ข้าวแห่งชาติใน 5 ปีถัดจากนี้ไปนับตั้งแต่ปี 63 คือปีนี้ไปจนกระทั่งถึงปี 67
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยได้ นำตลาดมาเป็นแนวทางหลักในการกำหนดทางการผลิตข้าวต่อไปในช่วง5ปี เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาข้าวของเราและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวอย่างยังยืนอนาคต
 
" ทำให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและเห็นความสำคัญในการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพดีตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรในการรักษาพัฒนาคุณภาพข้าวไว้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกท่านจะต้องมีส่วนช่วยกันรวมทั้งหัวใจสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป  จะส่งผลให้นอกจากตลาดต่างประเทศแล้วก็ทำให้คนไทยได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพที่ดี"  
 
 สำหรับรายชื่อผู้ชนะ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล โดยรางวัลชนะเลิศ  เป็นของนางประหยัดพร แก้วนอนิน จังหวัดสกลนคร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  เป็นของนายฐาปกรณ์ เปดี หนองบัวลำภู และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2  เป็นของนางพรทิพย์ แสนเมืองแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 20