อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

มธบ.-อออมสินพัฒนาชุมชนคลองศาลากุล เกาะเกร็ด

มธบ.จับมือออมสินพัฒนาชุมชนคลองศาลากุล เกาะเกร็ด นนทบุรี ระดมไอเดียเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้และความยั่งยืนสู่ชุมชน พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.49 น.

วันนี้(14 มี.ค.)ดร.ศิริเดช  คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนจากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ทั้งในด้านของมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ อันจะนำไปสู่การพัฒนารายได้และความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้เลือกชุมชนคลองศาลากุล ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นชุมชนที่กำลังมีการเติบโตและต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน โดยพื้นที่ของชุมชนนี้ตั้งอยู่คนละฟากกับกับชุมชนปากเกร็ดเดิมซึ่งธุรกิจมีการเจริญเติบโต ผลประกอบการดีและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุมชนปากเกร็ดในอีกฟากหนึ่ง เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอหรือเทียบเท่ากับอีกฝั่งของปากเกร็ด

ดร.ศิริเดช  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เสนอการเพิ่มศักยภาพ 7 โครงการย่อย ประกอบด้วย ชุมชนกระเป๋าผ้า  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและเบเกอรี่ ( 2 ผลิตภัณฑ์ ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนางรำ ( 2 ผลิตภัณฑ์ )  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ผ้าใยบัว และกลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะเกร็ด  โดยเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสำรวจและรับทราบปัญหา ความต้องการของชาวบ้านในชุมชนแล้วนำข้อมูลกลับมาวางแผนในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้ตรงตามความต้องการ โดยพบว่าส่วนหนึ่งชุมชนต้องการให้พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีความทันสมัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  ยกระดับสินค้าชุมชนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น รวมไปถึงสินค้าประเภทบริการ และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงจากอีกฟากของปากเกร็ด เพราะหากช่วยให้นักท่องสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวยังอีกฟากฝั่งได้อย่างง่ายดาย ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนแห่งนี้ได้อีกด้วย  


“การลงพื้นที่จะทำให้นักศึกษาได้เห็นสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ฝึกการทำงานจริง โดยมีคณาจารย์เป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน และมีนักศึกษาร่วมโครงการประกอบด้วย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี   หลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  หลักสูตรการตลาดสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และคณะศิลปกรรม รวมกว่า 30 คน ซึ่งจะร่วมกันคิดแผนธุรกิจการพัฒนาศักยภาพชุมชนในโครงการนี้ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยตั้งเป้าสร้างรายได้และความยั่งยืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”ดร.ศิริเดชกล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42