อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

มจพ.ลงโทษนักศึกษารับน้องไม่เหมาะสม

มจพ.สั่งแล้วลงโทษนักศึกษา แอบจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ พฤติกรรมไม่เหมาะสม โดนภาคทัณฑ์ยาว ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 18.23 น.

วันนี้(21มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการแชร์คำสั่งลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) จากกรณีข่าวความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานที่ ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เดอะบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการกระทำความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษา และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้นสังกัดของนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และจากผลการสอบสวนปรากฏว่า มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริง โดยมีบางกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น กิจกรรมฐานน้ำมันมวยกิจกรรมเลียซอส และกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยการถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงชั้นใน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันภายในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 และศิษย์เก่าของภาควิชาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมาร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 171 คน แบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่1 จำนวน 41 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลัก 54 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 49 คน ชั้นปีที่4 จำนวน26 คน และ ชั้นปีที่1ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 1 คน โดยการกระทำของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ข้อ10 ข้อ11 และข้อ13 และเป็นความผิดวินัยนักศึกษาประเภทร้ายแรงตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่19 มิ.ย.2555 ข้อ2(2)ฉ, ฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย หรือ ประกาศของคณะวิทยาลัยหรือสำนักนำกิจกรรมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยและประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย

ขณะนี้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาได้พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้มีมีมติเห็นชอบเสนอให้มหาวิทยาลัยลงโทษนักศึกษาโดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 42 (1)แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา2554  ประกอบกับมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จึงลงโทษนักศึกษาที่ได้กระทำความผิดวินัยนักศึกษาด้วยการให้ภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บนกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1.ให้ลงโทษพักการศึกษามีกำหนดหนึ่งภาคการศึกษาคือ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ จำนวน 54 คน  2. ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 49 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 คน ด้วยการให้ภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์ไว้จนกว่าจะจบการศึกษา แล้วให้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์คนละ 35 ชั่วโมง  และ 3 ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ จำนวน 41 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการให้ภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บนไว้จนกว่าจะจบการศึกษา

อนึ่ง หากนักศึกษาเห็นว่า การถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาครั้งนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งที่กลุ่มงานวิจัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    36%
  • ไม่เห็นด้วย
    64%

บอกต่อ : 50