อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

พศ.อึ้งภิกษุสามเณรลดฮวบเหลือ 252,851 รูป

สำนักพุทธฯ เผยจำนวนพระภิกษุสามเณรลดฮวบ เหลือเพียง 252,851 รูป จากเดิมที่เคยสำรวจกว่า 300,000 รูป หลังใช้วิธีสำรวจข้อมูลแบบใหม่ เฉพาะที่บวชตั้งแต่ 1 พรรษาขึ้นไป เตรียมศึกษาผลวิจัยม.สงฆ์ หาทางแก้ไข    อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.17 น.

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา  เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มส. ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2561 เห็นชอบให้พศ. ดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ และสามเณรให้ครบทุกรูปและเป็นปัจจุบัน โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ในแบบฟอร์มใหม่นั้น พศ.รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บฐานข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย.2562 ได้รับข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) และจากคณะสงฆ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรวมฐานข้อมูล สรุปจำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่ได้จัดเก็บข้อมูลแล้ว มีจำนวน 174,091 รูป คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 69 ของจำนวนพระภิกษุ สามเณร ทั้งประเทศ จำนวน 252,851 รูป  จากผลสำรวจพระภิกษุ สามเณร ประจำปี2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.2562 ซึ่งยังเหลือพระภิกษุ สามเณร ที่ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอีก จำนวน 78,760 รูป การสำรวจข้อมูลในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดพระสงฆ์ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง

ต่อข้อถามว่า จำนวนพระภิกษุสามเณรถือว่าลดลงมากหรือไม่ เพราะจากเดิมมีข้อมูลระบุว่ามีมากกว่า 300,000 รูป นายสิปป์บวร กล่าวว่า ยอมรับว่ามีจำนวนลดลงจากที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการสำรวจครั้งนี้ จะสำรวจเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่บวชตั้งแต่ 1 พรรษา ขึ้นไปเท่านั้น หากบวชไม่ถึง 1 พรรษา จะไม่นับรวมในจำนวนที่ทำการสำรวจในครั้งนี้่ อย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางแก้ไขนั้น จะต้องไปศึกษาผลวิจัยของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ที่เคยทำการวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อมาดูแนวทางส่งเสริมให้คนมาบวชมากขึ้นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า ฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่มีการเผยแพร่ล่าสุด สำรวจเมื่อวันที่  31 ธ.ค. 2559 พบว่า มีพระภิกษุ 298,580 รูป สามเณร 59,587 รูป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 53