อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

'นักโทษ'รุ่นแรกเรียนจบป.ตรี เข้ารับปริญญาบัตร'มมร.'

ผู้ต้องขังรุ่นแรกสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต เข้ารับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จาก "สมเด็จพระสังฆราช"  อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.15 น.


เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มมร. ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรรวม 1,258 รูป/คน จากนั้นทรงมีพระโอวาท ตอนหนึ่งว่า ขอบัณฑิตทั้งหลายอย่าประมาท หลงผิดคิดไปว่าเมื่อมีปริญญา แปลว่ามีความรู้มากพอแล้ว ความนึกคิดเช่นนี้จัดเป็นกิเลสอันร้ายกาจ ซึ่งจะนำพาความเสื่อมมาสู่ตนและสังคม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่า “มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน” นั่นย่อมหมายถึงว่า สรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามา หากไม่เอาใจใส่ทบทวน และศึกษาเพิ่มเติม ในที่สุดก็ย่อมเป็นมลทิน จึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชชาอยู่เป็นนิตย์ เพื่อกำจัดอวิชชาให้หมดสิ้นไป บังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมพระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) อธิการบดีมมร. กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่มีผู้ต้องขังในเรือนจำ จากโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ ตามแนวพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 16 คน ในจำนวนนี้มีที่พ้นโทษแล้วมาเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร 7 คน ส่วนอีก 9 คน จะมีการนำปริญญาบัตรไปมอบให้ในเรือนจำต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    12%

บอกต่อ : 42