อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

แนะสมศ.ส่งกฤษฎีกาตีความประเมินมหา'ลัยได้หรือไม่

กกอ.แนะสมศ.หารือกฤษฎีกาช่วยตีความให้ชัดเจนยังประเมินภายนอกมหา’ลัยได้หรือไม่อีกครั้งครั้งพราะมีกฎหมายจัดกันอยู่ จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.38 น.

วันนี้(18พ.ย.)ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกกอ.เมื่อเร็ว ๆนี้ได้มีมติเห็นชอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ให้ส่งเรื่องไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งในประเด็นการประเมินคุณภาพภายนอกว่าสมศ.สามารถประเมินสถาบันอุดมศึกษาได้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 มาตรา49 ระบุว่าให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า แต่ในพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 64 ระบุการประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.) ประกาศไว้ ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่า สมศ.เคยทำเรื่องสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่าให้สมศ.มาหารือกับทางกกอ. ก่อน ซึ่งทางสมศ.ก็ได้ส่งหนังสือมาหารือกับทางกกอ. แล้ว และ ทางกกอ.เห็นว่าประเด็นที่สมศ.เคยหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจจะไม่น่าจะตรงประเด็น ดังนั้น กกอ.จึงขอให้สมศ.ไปหารือใหม่และให้ชัดเจนเลยว่าในเมื่อกฏหมายทั้ง 2 ฉบับมีความขัดแย้งกันนั้นจะดำเนินการอย่างไรและสมศ.สามารถประเมินได้หรือไม่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32