อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

"ครูพี่โอ๊ะ"บุกเมืองคอน เร่งแก้ปัญหาจัดการศึกษา กศน.

“กนกวรรณ”ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช รับฟังสารพัดปัญหา ชวนร่วมมือร่วมใจพัฒนาการศึกษาเพื่อประชาชน ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.22 น.

วันนี้(22 พ.ย.) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย( กศน.)จังหวัดกลุ่มอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช, สงขลา, พัทลุง, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับฟังข้อคิดเห็นและสภาพปัญหาจากตัวแทนพี่น้องชาว กศน.ในกลุ่มอ่าวไทย ของภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ที่ชัดเจนในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ค้างคามานานหลายปีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น เรื่องการขาดอัตรากำลังบรรจุครู กศน. ของภาคใต้ประมาณ 300-400 อัตรา  เรื่องการขอใช้อาคารสถานศึกษาเดิมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เพื่อใช้เป็นที่ทำการจัดการศึกษาของ กศน. ในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งตนจะมีการพิจารณาหารือกับ สพฐ.ต่อไป ส่วนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายนั้น  ได้ขอให้พี่น้อง กศน.ทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย กศน.เข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ กศน.wow ให้ประสบความสำเร็จทั้ง 6 ด้าน และขอยืนยันว่าพร้อมจะแก้ทุกปัญหาอย่างสุดความสามารถ ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า พร้อมที่จะทลายทุกข้อจำกัดทางการศึกษาโดยไม่ทิ้งคน กศน. และจะตั้งใจทำงานเพื่อชาว กศน. ให้มีความสุขเท่าที่จะมากได้

ด้าน นางเกษร  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน...บนความความพอเพียง จนเกิดครัวเรือนต้นแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ เช่น  ชุมชนต้นแบบทางด้านการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมการสร้างสุขภาวะในชุมชน กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เน้นการดำรงชีวิตตามวิถีอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  จากนั้นจะมีการถอดบทเรียนเพื่อความยั่งยืนและต่อยอดงานบนพื้นฐานการพัฒนางาน “กิจกรรมสร้างเครือข่าย   เครือข่ายสร้างกิจกรรม”  โดยกิจกรรมสร้างเครือข่ายได้วางรูปแบบการจัดกิจกรรมและประสานงานร่วมกันสนับสนุนทางด้านงบประมาณ  สื่อ/วัสดุ วิทยากร ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้  ส่วนเครือข่ายสร้างกิจกรรม ขับเคลื่อนโดยกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมนำ  ร่วมประสาน เพื่อให้เกิดกิจกรรมและองค์ความรู้ที่หลากหลาย เช่น กรณีตัวอย่าง ของการจัดกิจกรรมการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนบ้านท่าจันทน์  หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม ที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมจนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าจันทน์  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต  เน้นการลดรายจ่ายในครัวเรือนและการผลิต  ตลอดจนสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการที่ กศน.เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3  ปี  ทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก  ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ตามแนวคิด “สร้างความยั่งยืน  บนพื้นฐานทรัพยากรในชุมชน” ซึ่งมีครัวเรือนต้นแบบ เข้าร่วม  จำนวน  30 ครัวเรือน ในรูปแบบการเกษตรเชิงซ้อน สามารถทำรายได้เพิ่มในครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า  6,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ในเชิงเศรษฐกิจและทางสังคม ทำให้ครัวเรือนในครอบครัวเกิดความอบอุ่น มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความเครียดทางเศรษฐกิจน้อยลง นับเป็นผลที่ดีเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมมากเกินประมาณค่า  กศน.อำเภอขนอมจึงได้คัดเลือกชุมชนบ้านท่าจันทน์ เป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนเรียนรู้  “พอเพียงก็เพียงพอ”  และได้รับการยอมรับจากเครือข่ายภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทางชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนามาโดยตลอด จนเกิดเป็นต้นแบบของความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25