อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

"ครูพี่โอ๊ะ"บุกเมืองคอน เร่งแก้ปัญหาจัดการศึกษา กศน.

“กนกวรรณ”ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช รับฟังสารพัดปัญหา ชวนร่วมมือร่วมใจพัฒนาการศึกษาเพื่อประชาชน ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.22 น.

วันนี้(22 พ.ย.) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย( กศน.)จังหวัดกลุ่มอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช, สงขลา, พัทลุง, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับฟังข้อคิดเห็นและสภาพปัญหาจากตัวแทนพี่น้องชาว กศน.ในกลุ่มอ่าวไทย ของภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ที่ชัดเจนในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ค้างคามานานหลายปีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น เรื่องการขาดอัตรากำลังบรรจุครู กศน. ของภาคใต้ประมาณ 300-400 อัตรา  เรื่องการขอใช้อาคารสถานศึกษาเดิมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เพื่อใช้เป็นที่ทำการจัดการศึกษาของ กศน. ในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งตนจะมีการพิจารณาหารือกับ สพฐ.ต่อไป ส่วนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายนั้น  ได้ขอให้พี่น้อง กศน.ทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย กศน.เข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ กศน.wow ให้ประสบความสำเร็จทั้ง 6 ด้าน และขอยืนยันว่าพร้อมจะแก้ทุกปัญหาอย่างสุดความสามารถ ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า พร้อมที่จะทลายทุกข้อจำกัดทางการศึกษาโดยไม่ทิ้งคน กศน. และจะตั้งใจทำงานเพื่อชาว กศน. ให้มีความสุขเท่าที่จะมากได้

ด้าน นางเกษร  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน...บนความความพอเพียง จนเกิดครัวเรือนต้นแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ เช่น  ชุมชนต้นแบบทางด้านการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมการสร้างสุขภาวะในชุมชน กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เน้นการดำรงชีวิตตามวิถีอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  จากนั้นจะมีการถอดบทเรียนเพื่อความยั่งยืนและต่อยอดงานบนพื้นฐานการพัฒนางาน “กิจกรรมสร้างเครือข่าย   เครือข่ายสร้างกิจกรรม”  โดยกิจกรรมสร้างเครือข่ายได้วางรูปแบบการจัดกิจกรรมและประสานงานร่วมกันสนับสนุนทางด้านงบประมาณ  สื่อ/วัสดุ วิทยากร ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้  ส่วนเครือข่ายสร้างกิจกรรม ขับเคลื่อนโดยกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมนำ  ร่วมประสาน เพื่อให้เกิดกิจกรรมและองค์ความรู้ที่หลากหลาย เช่น กรณีตัวอย่าง ของการจัดกิจกรรมการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนบ้านท่าจันทน์  หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม ที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมจนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าจันทน์  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต  เน้นการลดรายจ่ายในครัวเรือนและการผลิต  ตลอดจนสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการที่ กศน.เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3  ปี  ทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก  ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ตามแนวคิด “สร้างความยั่งยืน  บนพื้นฐานทรัพยากรในชุมชน” ซึ่งมีครัวเรือนต้นแบบ เข้าร่วม  จำนวน  30 ครัวเรือน ในรูปแบบการเกษตรเชิงซ้อน สามารถทำรายได้เพิ่มในครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า  6,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ในเชิงเศรษฐกิจและทางสังคม ทำให้ครัวเรือนในครอบครัวเกิดความอบอุ่น มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความเครียดทางเศรษฐกิจน้อยลง นับเป็นผลที่ดีเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมมากเกินประมาณค่า  กศน.อำเภอขนอมจึงได้คัดเลือกชุมชนบ้านท่าจันทน์ เป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนเรียนรู้  “พอเพียงก็เพียงพอ”  และได้รับการยอมรับจากเครือข่ายภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทางชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนามาโดยตลอด จนเกิดเป็นต้นแบบของความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21