อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

มพ.นำนิสิตลงพื้นที่ดูแลโภชนาการเด็ก

มพ.นำนิสิตลงพื้นที่ดูแลโภชนาการเด็กและการกำหนดอาหารให้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ครู ผู้ประกอบอาหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถือเป็นการฝึกประสบการณ์จริง พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.34 น.

วันนี้(12ธ.ค.)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวิทวัส สัจจาพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มพ.ได้ลงพื้นทีเพื่อสำรวจปัญหาด้านโภชนาการของเด็กเล็กภายในศูนย์ พร้อมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้ปกครอง คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ประกอบอาหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงาน ในการให้ความรู้และคำแนะนำด้านโภชนาการ เพื่อสุขภาพสาหรับเด็กเล็ก  รวมทั้งได้นำนิสิตลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน โดยเฉพาะการนำรายวิชาหลักสูตรโภชนาการมาช่วยพัฒนาเรื่องการให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการกำหนดอาหารให้แก่ผู้ปกครองของเด็กเล็ก ครู ผู้ประกอบอาหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มพ. กล่าวว่า การนำนิสิตมาลงพื้นที่ชุมชนจะทำให้นิสิติได้ช่วยเหลือชุมชนและฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตด้วย ซึ่งการที่นิสิตได้ลงมาพุดคุยพบปะกับชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการฝึกประสบการณ์ เพื่อนำไปทำงานในอนาคตได้จริง


นายเกียรติภูมิ อานันท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มพ. กล่าวว่า  รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเป็นการลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้น เพราะเป็นกาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกห้องเรียนกับคนในพื้นที่โดยตรง  ตนก็จะนำข้อมูลที่ได้จากผู้ปกครองกับไปวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขโภชนาการในเด็กว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และจะทำอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการสร้างความรู้เรื่องการเตรียมอาหาร และดูแลบุตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัยด้านนางฌัชกานต์ เสมอเชื้อ ผู้ประสานงานชุมชน กล่าวว่า  สิ่งที่อยากเห็นคือเด็กในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีโภชนาการด้านอาหารครบตามวัยที่เด็กควรจะได้รับ ตนจึงรับอาสาเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43