อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

เริ่มกระบวนการสรรหา กกอ. ชุดใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อบุคคลและให้บุคคลทั่วไปสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.


ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( สป.อว. ) ต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น สป.อว. จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดังนี้
1. กรรมการตามมาตรา 20 (3) จากผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
2. กรรมการตามมาตรา 20 (4) จากผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 20 (5) ผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม หรือ ด้านธุรกิจ
และเชิญชวนบุคคลทั่วไปสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 20 (5)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบการเสนอชื่อ/ใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mhesi.go.th หรือตาม QR Code
อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาสามารถยื่นแบบการเสนอชื่อและผู้สนใจยื่นใบสมัครโดยตรงที่สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 7  ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ภายในเวลา 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 7 อาคารอุดมศึกษา 1 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” โดยเขียนที่มุมซองด้านล่างซ้ายว่า “เสนอชื่อกรรมการการอุดมศึกษา” หรือ “สมัครกรรมการการอุดมศึกษา”

สำหรับการส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันยื่นแบบการเสนอชื่อ/ใบสมัคร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  โดยแบบการเสนอชื่อ/ใบสมัครต้องถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    71%
  • ไม่เห็นด้วย
    29%

บอกต่อ : 36