อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สอศ.จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีสร้างผู้ประกอบการ

สอศ.จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ส่งเสริมผู้เรียนอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการ    จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.26 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)  นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)  นายชุมพล ชัยวัฒน์ ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีสถานศึกษาสังกัด สอศ. 12 แห่ง เข้าร่วมพิธี 

โดย นายณรงค์ กล่าวว่า สอศ. มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับนักเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ สอศ. กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง จะร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในการเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และ ขยายโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง

รวมทั้งจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตําราหรือในห้องเรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนของ สอศ. ที่จะได้นำความรู้ด้านธุรกิจและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ด้าน นายชุมพล  กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นศูนย์รวมของสมาคมการค้า และสมาคมวิชาชีพกว่า 130 องค์กร มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจ พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการของเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจและพร้อมจะร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการได้อย่างเต็มตัว 
 
สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23