อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ม.วลัยลักษณ์รับโควตา  2,251 ที่นั่ง

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครทีแคส รอบ 2 โควตา พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,251 คน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มี.ค.63 อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.35 น.


รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มวล.รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย แฟ้มสะสมผลงาน หรือคะแนนสอบกลาง เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอนเน็ต  การทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพต และ 9วิชาสามัญ เป็นต้น

รศ.ดร.จรัญ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มสำนักวิชา และจำนวนรับ 2,251 คน มีดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 20 คน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน) 100 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 60 คน กายภาพบำบัด 60 คน เทคนิคการแพทย์(Bilingual) 20 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 70 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 คน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รับ 100 คน วิทยาศาสตร์ทางทะเล 20 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 50 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 50 คน วิศวกรรมเคมี 30 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 50 คน วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 25 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 20 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 50 คน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 25 คน ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 30 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 20 คน วิศวกรรมซอฟแวร์ 25 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 30 คน วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 40 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม รับ 50 คน การออกแบบภายใน 20 คน

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี รับ 120 คน เศรษฐศาสตร์ 40 คน อุตสาหกรรมการบริการ 150 คน บริหารธุรกิจ(การเงิน) 25 คน บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 40 คน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) 50 คน ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 60 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 80 คน ภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) 30 คน ภาษาไทย 50 คน ภาษาจีน 110 คน อาเซียนศึกษา 80 คน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 50 คน นิติศาสตร์ 80 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 75 คน

กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนิติศาสตร์(นานาชาติ) 40 คน การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ) 40 คน นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ) 40 คน การจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล(นานาชาติ) 40 คน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) 16 คน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ) 30 คน

ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สอบถามได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มวล. โทร.0 -7567 -3101–5 หรือ 08-6748-6995

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42