อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

มจร ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมคุมเข้มนิสิตต่างชาติห้ามออกนอกพื้นที่ อังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 15.18 น.


เมื่อวันที่ 7 เพระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ในฐานะประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศปค.19 มจร) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น  มจร จึงเพิ่มมาตรการป้องกันและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และมหาเถรสมาคม(มส.) 

ดังต่อไปนี้ 1.การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) และจัดการสลับวันเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสำนักงาน ลดความแออัดและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการประชุมสัมมนาโดยระบบออนไลน์ โดยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.ด้านการจัดการศึกษา กำหนดให้จัดการเรียนการสอนและการสอบวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นของการจัดการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือนิสิตในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มอบทุนการศึกษา และมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อลดภาระของนิสิต 

ส่วนการรับสมัครเข้าศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเน้นระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน สำหรับคณาจารย์ให้เตรียมการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ รองรับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจยังคงอยู่ต่อไปอีกนาน

พระเทพปวรเมธี กล่าวต่อไปว่า 3. มาตรการดูแลบุคลากรและนิสิตที่พักอยู่ในมจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 400 รูป /คน ส่วนมากเป็นนิสิตจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ จึงออกมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มข้น โดยไม่อนุญาตให้นิสิตออกนอกพื้นที่เด็ดขาด 

พร้อมทั้งจัดการด้านสุขอนามัย จัดเครื่องมือทางการแพทย์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้และวัดอุณภูมิร่างกาย พ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ และให้นิสิตเว้นระยะห่างกัน ฉันภัตตาหารใช้ภาชนะส่วนตัว แยกกันนั่งฉัน นอกจากนี้ยังวางมาตรการในการเข้า-ออก อย่างเข้มงวด 

4.ด้านการสื่อสารต่อสาธารณชน ในฐานะที่ มจร เป็นสถาบันอุดมศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงดำเนินการสื่อสารแนวคิด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปปรับใช้การดำรงชีวิต ในทุกระบบการสื่อสาร โดยมีศปค.19 มจร เป็นแกนกลาง และนำสื่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชนทุกแขนง 

5.การบริหารจัดการภายในพื้นที่ มจร ได้จัดตั้งศปค.19 มจร  เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทำบิ๊กคลีนนิ่งและพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ทั้งหมด พร้อมกำหนดให้คัดกรองบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่จะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการวัดอุณภูมิร่างกายทุกคน 

หากเป็นบุคคลภายนอกต้องซักประวัติการเดินทางและบันทึกประวัติอย่างละเอียด หากมีอุณภมิร่างกายสูงผิดปกติจะไม่อนุญาตให้เข้า โดยให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั่วประเทศนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54