อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ถกแผนสร้างคนป้อนอีอีซีหลังวิกฤตโควิด-19

“สุวิทย์ เมษินทรีย์”ถกแผนพัฒนาบุคลากรกับผู้ประกอบการตามแนวทางอีอีซีโมเดล สั่งขยายความร่วมมือระหว่าง สกพอ. –-สป.อว.-สอศ.-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมสำรวจความต้องการบุคลากรใหม่หลังประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น.


เมื่อวันที่ 20 พ.ค. รายงานข่าวจากสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แจ้งว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง อีอีซี โมเดล ซึ่งมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรกับผู้ประกอบการตามแนวทางอีอีซี โมเดล และการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร โดยจะพัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven เป็นแนวทางหลัก พัฒนาบุคลากรใน อีอีซี พร้อมทั้งมีแผนในการสำรวจความต้องการบุคลากรหลังประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลกลางว่าความต้องการกำลังคนได้รับผลกระทบและมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาสู่การวางแผนพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศโจทย์ความต้องการของประเทศหลังโควิด
 
นอกจากนี้จะขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มการพัฒนาบุคลากรในอีอีซี ระหว่าง สกพอ. กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) โดยผลักดันให้สถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จำนวน 12 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมปีละ 8,200 คน เป็นรูปแบบ EEC Model Type A ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ในปี 2566

โดยขณะนี้ดำเนินการแล้วประมาณ 1,500 คน ต้องการเพิ่ม 7,000 คน , ขยายจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น รัฐเอกชนร่วมจ่าย 50:50 ให้ได้ 20,000 คน ในปีงบประมาณ 2564 และให้ขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษากับเนื้อหากับการเรียนการสอนกลุ่มอาชีวศึกษา ซึ่งผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่างๆ นำภาษาอังกฤษไปสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได้ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักและใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบในวิชาชีพ และสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ขยายความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน อีอีซี เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น ทั้งการฝึกอบรม Res kill Up skill New skill ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่รัฐเอกชน ร่วมจ่าย 50:50 และเป็นแกนนำประสานภาคอุตสาหกรรมเชื่อมต่อการศึกษา และฝึกอบรมเพิ่มทักษะแรงงาน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

และมีความร่วมมือระหว่าง สกพอ.กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวทาง Demand Driven โดยบูรณาการ การจัดการศึกษาในรูปแบบ EEC Model และ ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้สามารถพัฒนากำลังคนได้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สิทธิประโยชน์แก่เอกชนที่ร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นการจูงใจเป็นพิเศษ ให้ สป.อว. เร่งขยายจำนวนหลักสูตร CWIE ตามแนวทาง EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของ อีอีซี ให้ได้ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37