อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

แจงชัดเทียบวุฒิการศึกษาบาลีกับม.6

"พระเทพเวที " แจงชัดเทียบวุฒิการศึกษาบาลีกับม.6 ชี้ต้องดูกฎหมายในแต่ละยุค พระ-เณรจบป.ธ.3สมัครเรียนม.มหาจุฬาฯได้   อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า หลังจากที่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น 

ยังคงมีข้อสอบถามกันมามากว่า จบการศึกษาบาลีระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค หรือป.ธ. 5 หรือ ป.ธ.6  จึงจะสามารถเทียบได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ม.6 ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ระบุว่า ต้องจบป.ธ.3 บวกวิชาสามัญเพิ่มเติม ถึงจะเทียบเป็นวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ อีกช่องทางหนึ่ง เข้ามาบวชตอนอายุ 16 ขึ้นไปแล้วสอบได้ป.ธ.3 จะถือว่าเทียบวุฒิการศึกษาม.6 ได้ 

เพราะถือว่า มาบวชตอนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว แต่ถ้ามาบวชตอนอายุยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ คือ อายุ 7-15 ปี แต่ถ้าสอบได้ป.ธ.3 จะต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตามพระภิกษุสามเณรที่จบป.ธ.3 แล้ว สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ โดยทางมจร จะจัดสอนพิเศษวิชาสามัญให้ เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับวุฒิการศึกษาม.6 ก่อนที่จะจบปริญญาตรีของมจร  

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า  ส่วนคำถามว่าจบป.ธ.5 และป.ธ.6 อย่างเดียวจะถือว่าได้วุฒิการศึกษาม.6 และสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี ได้หรือไม่นั้น ตัองดูรายละเอียดของกฎหมาย โดยปี 2518 กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ออกประกาศรับรองว่า ป.ธ.6 เทียบวุฒิการศึกษาม.ปลาย ต่อมาปี 2526 ศธ.ออกประกาศรับรองรองว่า ป.ธ. 5 บวกประสบการณ์การสอนนักธรรม-บาลี 300 ชั่วโมง เทียบได้กับวุฒิการศึกษา ม.ปลาย ปี 2548 ศธ. ออกกฏกระทรวงรับรองว่า ป.ธ.3 บวกวิชาสามัญเพิ่มเติม 

สำหรับผู้อายุยังอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ สามารถเทียบได้วุฒิการศึกษาม.6 และในปี 2562 รัฐบาล ออกกฏหมายรับรองว่า ป.ธ.3 บวกวิชาสามัญเพิ่มเติม สำหรับผู้ยังอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้วุฒิ การศึกษาม.6 ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนบาลี สอบได้ป.ธ.6 ป.ธ.5 และป.ธ.3ปีใด กล่าวคือถ้าสอบได้ป.ธ.6 ปี 2518-2525 ถือว่า ได้วุฒิการศึกษาม.ปลาย 

ถ้าสอบได้ป.ธ.5 ปี 2526 - 2547 มีประสบการณ์การสอนนักธรรม- บาลี ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง จะเทียบได้วุฒิการศึกษาม.ปลาย ถ้าสอบได้ป.ธ. 3 ระหว่างปี 2548-2561 ต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติม จึงจะถือว่า ได้วุฒิการศึกษาม.6
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63