อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

มสธ.มั่นใจสอบออนไลน์ครั้งแรก 11-12 ก.ค.ผ่านฉลุย

“ประสาท สืบค้า” พอใจซ้อมสอบออนไลน์เสมือนจริง มสธ. เหตุเตรียมการดี ทั้งทดสอบ-ซักซ้อมทุกฝ่ายเต็มที่ มั่นใจสอบจริงครั้งแรก 11-12 ก.ค.นี้ ทุกอย่างผ่านฉลุย กำชับนักศึกษาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น.


เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สภา มสธ.ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการการวัดและประเมินผลการศึกษารูปแบบใหม่ หรือการสอบออนไลน์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางการวัดประเมินผลรูปแบบใหม่ในการจัดสอบในอนาคต

โดยเริ่มจากการจัดสอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการสอบซ่อมภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622 ในวันที่ 11-12 ก.ค. 2563 และการสอบกลางภาค แผน ก2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันที่ 26 ก.ค.2563 ส่วนการสอบปลายภาค 2/2562แผน ก1และแผน ก2 จะประกาศวันสอบต่อไป ทั้งนี้ในการสอบออนไลน์จะยกเว้นนักศึกษาที่มีข้อจำกัด นักศึกษาลักษณะพิเศษ และนักศึกษาในเรือนจำ

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า สำหรับจำนวนนักศึกษาที่จะสอบออนไลน์ครั้งแรกนี้มีทั้งนักศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน17,425 คน ส่วนชุดวิชาที่เปิดสอบออนไลน์ มีจำนวน 448 ชุดวิชา ซึ่งการสอบออนไลน์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ของ มสธ. ทางสภาม มสธ.จึงย้ำและมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการบริหารจัดการการสอบออนไลน์ให้เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในทุกด้าน เช่น การจัดทำคู่มือการสอบแบบออนไลน์ การสอบตามความต้องการในการเข้าสอบ การวางระบบการสอบออนไลน์ วิธีการตอบข้อสอบให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริต

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมการทุกอย่าง เพื่อให้เกิดความพร้อมให้มากที่สุด ขณะนี้ตนมั่นใจในระบบการสอบออนไลน์ 80 % ที่จะสามารถจัดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเวลาที่เหลือก่อนจะสอบจริงก็จะต้องมีการซักซ้อมผู้คุมสอบ และฝ่ายเทคนิค รวมถึงประสานขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.) ซึ่งมีประสบการณ์ระบบการสอบออนไลน์ช่วยดูระบบและประสานกับบริษัทCAT ช่วยดูระบบการส่งสัญญาณด้วย


มหาวิทยาลัยได้มีการทดสอบและซักซ้อมระบบการสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นมา ซึ่งก็มีนักศึกษาเข้ามาทดลองระบบจำนวนมากพอสมควร เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับ และมหาวิทยาลัยยังเปิดให้นักศึกษาเข้ามาทดสอบระบบการสอบเสมือนจริงทุกอย่าง 2 วัน คือ ในวันที่ 4 ก.ค. ปรากฏว่ามีนักศึกษาเข้าทดสอบประมาณ 12,000 คน และในวันที่ 5 ก.ค.มีนักศึกษาเข้าทดสอบ จำนวน 9,000 กว่าคน โดยนักศึกษา 1 คนอาจจะสอบในหลายวิชา ซึ่งการทดสอบระบบต้องยอมรับว่าเกิดปัญหาทั้งกับตัวนักศึกษา อาจารย์คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากเป็นการสอบครั้งแรก ซึ่งปัญหาที่พบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่ระบบการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางจุดอาจจะ ไม่แรง และเร็ว เนื่องจากเป็นจุดอับ ทำให้สัญญาณไม่ดี ซึ่งต้องขอให้นักศึกษาย้ายสถานที่สอบหรือซื้อความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ขณะที่นักศึกษาบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมากนัก จึงทำให้การเข้าระบบสะดุด ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องทำคลิปให้ดู หรืออาจารย์คุมสอบที่ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเช่นกัน ซึ่งต้องมีการซักซ้อมกันมากขึ้น

และที่สำคัญเครื่องมือในการสอบต่างๆ เช่น โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน ที่จะใช้ต้องมีความทันสมัย และสามารถรองรับระบบได้ ดังนั้นถ้าในวันสอบจริง เกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตล่ม หรือปัญหาสุดวิสัยจริง ๆ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาได้สอบซ่อมได้และขอให้นักศึกษาทุกคนที่จะเข้าสอบเตรียมตัวให้พร้อม หวังว่าการสอบออนไลน์จะผ่านไปด้วยดี และถ้าสำเร็จ มสธ.ก็จะเป็นผู้นำการจัดการศึกษาของไทยได้สมบูรณ์.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%