อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

เปลี่ยนทีแคสปี64สมัคร4รอบมีเรียกตัวสำรอง

ทปอ.ปรับปรุงการคัดเลือกเข้าเรียนมหา’ลัย ปีการศึกษา 2564 มี 5 ระบบ สมัคร 4 รอบ ปรับเนื้อหาข้อสอบ มอบ สสวท.ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบแอดมิชชัน ประกาศผล 2 ครั้ง มีเรียกตัวสำรอง พร้อมเปิดปฏิทินการคัดเลือก อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 15.16 น.


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ชี้แจงระบบทีแคส ปีการศึกษา 2564 ว่า ทีแคสปี 2564 มีการปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับเด็กรุ่นใหม่ และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดือนพฤษภาคม เป็น เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนั้น ทปอ. จึงได้ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดสอบปลายภาค นักเรียนชั้น ม.6 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มี.ค.2563 เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังยึดวัตถุประสงค์เดิม คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา นักเรียน 1 คน มี1 สิทธิ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิ.ย.2564 เพื่อมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนทันในเดือนมิถุนายน 

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ทีแคสปี 2564 การคัดเลือกยังคงมี 5 รูปแบบ แต่ลดการสมัครเหลือ 4 รอบ คือ 1.รอบแฟ้มสะสมงาน หรือ พอร์ตโฟลิโอ  2. รอบโควตา 3. รอบแอดมิชชัน 1 แอดมิชชัน 2 ซึ่งรับสมัครคัดเลือกพร้อมกัน แต่จะประกาศผล 2 ครั้ง เพื่อเรียกตัวสำรองมาทดแทนการไม่ใช้สิทธิ์  และ 4 รอบรับตรงอิสระ หรือ เก็บตก ในการกำหนดเรื่องการสละสิทธิในระบบจะมี 2 ช่วงเวลา คือ รอบแฟ้มสะสมงาน และรอบโควตา ซึ่งทำให้เด็กต้องตัดสินใจแน่นอน จะให้อิสระมหาวิทยาลัยรับสมัครรอบพอร์ตโฟลิโอ  และ รอบโควตา แต่มหาวิทยาลัยต้องส่งรายชื่อผู้สละสิทธิเข้ามาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อให้เด็กยืนยันสิทธิภายในเวลาที่กำหนด 
ดร. พีระพงศ์  กล่าวด้วยว่า  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของนักเรียนชั้น ม.ปลายที่เปลี่ยนไป ซึ่งเด็กม.6 ปีนี้ จะเรียนไม่เหมือนปีที่ผ่านมา โดยให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ออกข้อสอบ 8 รายวิชา คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์หรือPAT1 และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT2 รวมถึงวิชาสามัญในส่วนของ วิชาคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา ส่วนวิชาอื่นๆ ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกข้อสอบตามเดิม  นอกจากนี้ ยังลดการสอบวิชาสามัญ จากเดิม 9 วิชา เหลือ 7 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์( 1) ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)  และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ใช้คะแนนสอบโอเน็ต แทนได้ 

“จากข้อมูลการสละสิทธิของนักเรียนพบว่า ปีการศึกษา 2561-2562 เด็กสละสิทธิ์ในแต่ละรอบจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยมีที่นั่งว่าง ขณะเดียวกันก็เป็นการกันที่นั่งคนอื่น โดยจำนวนผู้สละสิทธิรวมตั้งแต่รอบ 1-5 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 10,724 คน ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 12,815 คน  เมื่อแยกตามรอบ จะเห็นว่าทีแคสรอบ 3 มีคนสละสิทธิ 4,727 คน รอบ 4 สละสิทธิ์ 3,387 คน  โดยคนที่สอบได้คณะที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 สละสิทธิ์ 2,998 คน ซึ่ง ทปอ.ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียนและผู้ปกครองว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีที่นั่งเหลือ ทำไม ทปอ.จึงไม่เรียกคนเพิ่ม ซึ่งทปอ.ไม่สามารถทำได้เพราะได้ปิดระบบการประมวลผลไปแล้ว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่นั่งว่างจากการสละสิทธิ ดังนั้นทีแคส 2564 จะแก้ปัญหาที่นั่งว่างโดยจะมีการประมวลผล 2 ครั้ง โดยให้โอกาสคนที่สอบได้อันดับที่ 2 -10 และคนที่ยังสอบไม่ติด เข้ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 หากมีการสละสิทธิ หรือจะเรียกว่า อันดับสำรองก็ได้” ดร. พีระพงศ์ กล่าว

สำหรับปฏิทินกาสอบ มีดังนี้ สอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ แกต และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพต วันที่ 20-23 มี.ค. ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เม.ย. สอบโอเน็ต วันที่ 27-28 มี.ค.ประกาศผลสอบ 27 เม.ย. และสอบวิชาสามัญ วันที่ 3-4 เม.ย. ประกาศผลสอบ 29 เม.ย. และสอบวิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน วันที่ 6-10 เม.ย. ประกาศผลสอบตามที่สถาบันกำหนด เริ่มรับสมัคร  รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ  รับสมัครและคัดเลือกสถาบันกำหนด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 ก.พ. ยืนยันสิทธิในระบบวันที่  22-23 ก.พ. สละสิทธิในระบบ วันที่ 24-25 ก.พ. สถาบันฯประกาศชื่อผู้ยืนยันสิทธิ 27 ก.พ. รอบ 2 โควตา วันรับสมัคร สถาบันกำหนด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 พ.ค. ยืนยันสิทธิในระบบ 10-11 พ.ค. สละสิทธิในระบบ 12-13 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ 15 พ.ค. รอบ3 รอบแอดมิชชัน 1 แอดมิชชัน 2 รับสมัครวันที่  7-15 พ.ค.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ วันที่ 10 มิ.ย. และรอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครและคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มิ.ย.2564


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น