อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

สมาคมการศึกษาทางเลือกฯร้องแก้ไขม.12 พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ร้อง "ณัฏฐพล" ให้สพฐ.แก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามาตรา 12 หลังส่งผลละเมิดสิทธิเด็กและผู้จัดการศึกษา พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.23 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่กระทรวงศึกษาะิการ (ศธ.) สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เรื่องขอให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บัญชี เปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีนางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง โดยนางกนกพร สบายใจ รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเครือข่ายบ้านเรียน กล่าวว่า  มาตรา 12 ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ได้ระบุว่า นอกเหนือจากรัฐมเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษามาตรา 12 ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กด้านการศึกษา ละเมิดสิทธิของผู้จัดการศึกษา ไม่เป็นธรรมกับเด็กที่มีความต้องการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ดังนั้นสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยและภาคีเครือข่ายฯ ทั้งหมด จึงขอเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ ศธ. ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนี้ 1.ขอให้แก้ไข/ยกเลิกบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคู่มือการจัดหารศึกษาตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2.ให้ ศธ.จัดตั้งคณะทำงานที่มีส่วนร่วมจากตัวแทนผู้จัดการศึกษาทางเลือก ศูนย์การเรียนบ้านเรียน องค์กรและสถาบันการศึกษาทางเลือกที่มีความรู้ความเข้าใจการศึกษาตามมาตรา 12 ทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และ3.ให้ ศธ.เร่งรัดการจัดตั้งกลไกใหม่ที่เหมาะสมในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทางเลือก ตามมาตรา 12 โดยเร็ว และ 4.ให้ ศธ.เร่งรัดการจัดสรรเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์การศึกษาให้กับเด็กศูนย์การเรียน ประเภทบุคคล องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ตามกฎหมายในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ โดยเร็ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 54