อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

"วีระ" ถกติดตามการศึกษาปีงบ63

ผู้ตรวจราชการศธ.ลงพื้นที่ภาคใต้ ถกติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการต่างๆปีงบ 63 พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 17.23 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. โรงแรมญันนะตีย์ จ.สงขลา ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผลและชี้แจงแนวทางการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล และระบบการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ว่า การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และระบบการติดตามการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาวิเคราะห์โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปฏิทินการดำเนินงาน สำหรับเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมวางแผนการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเร่งให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการติดตามรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาในชายแดนใต้โดยเร็วที่สุด

ดร.วีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และระบบการติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผล ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น