อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

 วส.พุทธปัญญาฯสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์

 โรงเรียนโรงนา ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ มจร วัดไร่ขิง สร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.51 น.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.พระมหาสาทร บุญชูยะ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์(วส.)พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีจุดเน้นในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนในท้องถิ่น จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนโรงนาขึ้นในพื้นที่ชุมชนโดยรอบวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Buddhist Engagement) โดยมีกระบวนการทำงานด้วยการให้นิสิตนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนมาถ่ายทอดลงสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมกับเกษตรกรในการเพาะปลูก เน้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้หลักสัมมาอาชีวะ เพื่อทำการผลิตทางการเกษตร  ส่งเสริมให้สร้างผลผลิตโดยปราศจากสารพิษ หรือ เกษตรอินทรีย์ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกทำร้ายสุขภาพด้วยสารเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ให้ใช้หลักเมตตาสร้างสังคมแห่งความกรุณา ค้าขายแบบเอื้ออาทร ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการค้าขายแบบบุญนิยม ไม่ใช่ทุนนิยม

พระมหาสาทร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในช่วงวันพระจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โรงเรียนโรงนา รักษาศีล 5 ลด ละ เลิก และการไม่เบียดเบียน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เกิดสันติสุข ทั้งนี้จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนโรงนา ทำให้ชุมชนในพื้นที่โดยรอบวัดไร่ขิงเกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของชาวบ้านผ่านกระบวนการสร้างสังคมแห่งความกรุณาโดยวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20