อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

"สุเทพ" จี้ผอ.วิทยาลัยถอดโจทย์อาชีวะกำลังสอง

เลขาธิการกอศ. ถก ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา จี้ ผู้บริหารทุกคนต้องถอดโจทย์อาชีวศึกษายกกำลังสอง ตามนโยบายรมว.ศธ. เพื่อขับเคลื่อนผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 20.50 น.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ขอให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคนได้ถอดรหัสนโยบาย การศึกษากำลังสอง ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ โดยอาชีวศึกษาจะเพิ่มความเข้มข้นในทุกมิติ  คือ ผู้เรียน ครู ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ และสถานศึกษา สู่การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง excellent Center ใน 7 สายงานหลัก ได้แก่ ปิโตรเคมี (Petrochemical), เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Technology), หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics), เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming), อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry), อุตสาหกรรมระบบราง (Railway Industry) และยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive), และ ธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality Industry) ในการก้าวไปเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ของอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ จำนวน 100 แห่ง ในกรอบการขับเคลื่อนปี 2564

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาทำในสิ่งที่ถนัด สร้างในสาขาที่เชี่ยวชาญ สู่ความเป็นเลิศ และทบทวนถึงที่มาของหลักการและเจตนารมย์การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละประเภท ในสังกัดเช่น วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) เพื่อการจัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ทั้งในด้าน Re-skills Up-skills New-skills ระยะสั้น ประเภท วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) หลักการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาครองรับการศึกษาสายวิชาชีพ พื้นฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกสาขาวิชาโดยตอบโจทย์ในพื้นที่นั้นๆ  วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี (วษท.) จัดการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยในส่วนของ สอศ.จะดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสนับสนุน แก้ปัญหา เช่นการคิด การจัดสรรงบประมาณ การลงทุน บริหารและการจัดการ ให้สถานศึกษาให้สามารถดำเนินการไปสู่ HCEC เช่น วิทยาลัยสารพัดช่าง หากไม่เปิดสอน ระดับปวช.และปวส.จะต้องดำเนินการการบริหารจัดการอย่างไรที่ไม่ใช้จ่ายแบบงบประมาณรายหัวผู้เรียน นำแนวคิดการใช้วิทยากรหรือครูผู้สอนระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีพเข้ามาเป็นครูผู้สอน และ เกลี่ยอัตราผู้สอนครูประจำที่มีอยู่ ไปในส่วนของวิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยการอาชีพ หรือวิทยาลัยที่ขาดแคลนครู ทดแทนในส่วนครูจ้างสอน โดยเฉพาะในวิทยาลัยขนาดใหญ่

"การขับเคลื่อนได้นำแนวคิดการปลดล็อคเพื่อสร้าง Win Win ให้กับสถานศึกษา และสถานประกอบการ ทั้งด้านกรอบงบประมาณการจัดสรร และการลงทุนของสถานประกอบการ เช่นภาษีในเรื่องของการจัดการศึกษา การนำอุปกรณ์การจัดการศึกษาหรือการลงทุนในการสร้างโรงงานในโรงเรียน ด้านการปรับเปลี่ยน พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจัดการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น ใช้หลักการ 4 on  ทั้ง 1.online  2.on air 3.on demand และ4.on site ทางด้านสมรรถนะของวิชาชีพ ผู้เรียนต้องเพิ่มเติมและมีความพร้อมทางด้านภาษา ในภาษาที่สอง และสาม เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ รวมถึงทักษะด้าน Digital และเทคโนโลยีต่างๆ และ ด้านการเปิดกว้าง ในการตั้งห้องเรียนอาชีพในมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โดยจัดทำเป็นกลุ่มอาชีพพื้นฐานและสามารถเก็บเป็นเครดิตเมื่อเข้าสู่การเรียนในระดับอาชีวศึกษา กำหนดเป้าหมาย เป็นหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งเอกชนหรือสถานประกอบการ และหนึ่งโรงเรียนมัธยม แชร์ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา โดยในส่วนของอาชีวศึกษาเอกชนก็จะดำเนินการควบคู่กันไปอาชีวศึกษาภาครัฐ ส่วนในประเด็นของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการแสดงออกทางความคิดเห็นต่าง ๆ ก็เปิดกว้างผ่านช่องทางการสื่อสาร
ซึ่งเรียกว่าองค์การวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีอยู่ในสถานศึกษาทุกแห่งของอาชีวะ" นายสุเทพ กล่าว 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30