อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

วธ.หวังคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย

ปลัดวธ. ร่วมกิจกรรม ลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย กับ มหาวิทยาลัยรังสิต หวังเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีที่มีคุณค่า พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.39 น.

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ซึ่งในการดําเนินงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามจุดเน้น โดยเฉพาะการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทยในมิติวัฒนธรรม การสร้างคนดี สังคมดี การสร้างรายได้ และความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีความยินดีอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิตในการจัดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสําคัญของงานประเพณีสําคัญของประเทศไทย การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม แก่สังคมไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ต่อไป 

“กระทรวงวัฒนธรรมมีความตั้งใจในการส่งเสริมพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีซึ่งมีคุณค่า สาระ และความสําคัญทางวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ที่มีรูปแบบของการสร้างสรรค์ การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การสาธิตการละเล่นพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทงในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมประกวดต่างๆที่สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทง เป็นต้น” ปลัดวธ.กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29