อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เอ็นไอเอดึงธุรกิจนวัตกรรมอัพเกรดทักษะให้กลุ่มอาชีวศึกษา

เอ็นไอเอเร่งพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีวศึกษา  พร้อมจับคู่นักเรียนกับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้ทดลองทำงานจริง พุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.18 น.

 ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์   ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ ( NIA)   กล่าวว่า   ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังต้องการกำลังคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญ และทักษะวิชาชีพที่ตอบโจทย์กับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น จากความสำคัญที่เกิดขึ้น  จึงทำให้หลายหน่วยงานเริ่มมีการเตรียมความพร้อมที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถประกอบวิชาชีพและธุรกิจเพื่อตอบสนองตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งการยกระดับบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

โดยหนึ่งในกลุ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วประเทศคือกลุ่มอาชีวศึกษา เนื่องจากบุคลากรในกลุ่มดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนเพียงแค่ในห้องเรียน หรือการฝึกปฏิบัติทักษะในรูปแบบเดิม ๆ อาจยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นัก ซึ่งหลาย ๆ กลุ่มรวมทั้งกลุ่มอาชีวศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยทักษะแห่งอนาคตให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งการประกอบวิชาชีพ รวมถึงโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพได้ต่อไป

ทั้งนี้สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ของเอ็นไอเอ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความสามารถด้านธุรกิจนวัตกรรม  ล่าสุดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Founder Apprentice) เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้เริ่มเปิดรับเยาวชนกลุ่มอาชีวศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่อยากจะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ได้มาฝึกฝนพัฒนาศักยภาพผ่านการทดลองทำงานจริงร่วมกับบริษัทนวัตกรรมในสาขาต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการอย่างเข้มข้นในช่วงปิดภาคเรียน โดยก่อนเข้าฝึกงานเยาวชนจะได้รับการติดอาวุธ เรียนรู้มิติต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ตามกระบวนการ STEAM4INNOVATOR และระหว่างการทำงานจะมีทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการทำงานตรงกับที่แต่ละอุตสาหกรรมต้องการ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต


สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา โครงการ Founder Apprentice ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีนิสิต นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยจำนวน 30 คน ได้เข้าไปฝึกประสบการณ์ใน 22 บริษัทนวัตกรรม เยาวชนเกิดการเติบโตเชิงแนวคิด เกิดการต่อยอดความฝัน มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจ และเกิดการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกันอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้กระบวนการก้าวไปสู่ผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานในสายงานธุรกิจนวัตกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริงในโลกธุรกิจเป็นเวลา 5 วัน ตามกระบวนการของ STEAM4INNOVATOR ซึ่งจะนำความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมาบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วย  2. การพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจ ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการจำนวน 4 ครั้ง    3. การเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงานในบริษัทนวัตกรรมเป็นเวลา 3 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโจทย์ทางธุรกิจที่ตรงกับความถนัดหรือความสนใจของตน และได้มีส่วนในการลงมือทำงานเพื่อหาคำตอบให้กับโจทย์ทางธุรกิจนั้น          

4. การพบที่ปรึกษาและโค้ชอาชีพ ที่จะมาแนะแนวทางที่ในการพัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างตรงจุด และช่วยออกแบบเส้นทางอาชีพในอนาคต และ 5. การนำเสนอผลงานต่อผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรม ผู้บริหาร รวมถึงได้สร้างเครือข่ายกับเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และบุคคลในวงการธุรกิจนวัตกรรมที่น่าสนใจ พร้อมรับคำแนะนำต่อยอดหลังจากจบโครงการ  
     

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29